Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000134/2013

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místo a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace

Rada městské části

1. projednala
návrh nové obecně závazné vyhlášky
2. souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky
3. schvaluje

místa zařazená do přílohy vyhlášky a čas provozování varianta B

4. ukládá
vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu obecně závazné vyhlášky v termínu do 27. 5. 2013
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF