Městská část Praha 17

6. jednání Rady městské části

ze dne 14.01.2019

Usnesení

Us RMČ 000020/2019

"Praha 17, Řepy, Selských baterií - obnova kVN, kNN" - Smlouva o zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1409/6, 1409/4, 1396, 1392/1, 921/1 a 752/1 k.ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě, podzemního kabelového vedení VN 22 kV a NN 1 kV, v rámci stavební akce "Praha 17, Řepy, Selských baterií - obnova kVN, kNN" na pozemcích parc. č. 1409/6, 1409/4, 1396, 1392/1, 921/1 a 752/1 v k. ú. Řepy, se společností PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 273776516,

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě, podzemního kabelového vedení VN 22 kV a NN 1 kV, v rámci stavební akce "Praha 17, Řepy, Selských baterií - obnova kVN, kNN" na pozemcích parc. č. 1409/6, 1409/4, 1396, 1392/1, 921/1 a 752/1 v k. ú. Řepy, se společností PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 273776516, s tím, že jednorázová náhrada za zřízení služebnosti bude činit 49.250 Kč bez DPH,  

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene, 

Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF