Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.10
ze dne 17.03.2011

ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě, vyhlášené 16. 2. 2011; k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výsledky otevírání obálek s nabídkami dne 28. 2. 2011 a výsledky následného posouzení nabídek.

II. RUŠÍ
v návaznosti na bod I tohoto usnesení veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě“ z důvodu nízkého počtu uchazečů, podmínky pro přihlášení se do VŘ splnila pouze jedna firma

III. SOUHLASÍ
s opětovným vypsáním zakázky malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě“ v nově předloženém znění.

IV. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury a kanceláři starostky, aby zajistil příslušné úkony, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF