Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.3
ze dne 18.01.2012

k záměru výstavby kamerových systémů

Rada MČ

I. PROJEDNALA
záměr výstavby kamerových systémů v zájmu zvýšení bezpečnosti a nápomoci při odhalování trestné činnosti.

II. SCHVALUJE
záměr výstavby kamerových systémů v souladu s předloženým materiálem.

III. UKLÁDÁ
starostce Jitce Synkové pokračovat v jednání s HLMP s cílem umístění a zajištění provozu dohledového centra na MP Prahy 13.

IV. UKLÁDÁ
KTA při výstavbě postupovat podle výše uvedeného dokumentu – viz bod II.

V. UKLÁDÁ
KTA ve spolupráci s ÚRI zajistit expertní zastřešení vypracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zpracování projektu lokálního kamerového systému.

VI. UKLÁDÁ
EKN alokovat prostředky k zajištění výstavby a expertní služby v rámci návrhu rozpočtu na rok 2012.

Tisk Export článku do PDF