Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.30
ze dne 19.01.2011

k žádosti paní XY, Vondroušova 1161, Praha 6 - Řepy o vystavení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1161/XY o vel. 3+1/L v domě čp. 1161, Vondroušova ulice

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Vondroušova 1161, Praha 6 - Řepy o vystavení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1161/XY v domě čp. 1161, Vondroušova ulice.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit od 1. 3. 2011 uzavření nájemní smlouvy k b. j. č. 1161/XY v domě čp. 1161, a to na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky v nájemní smlouvě uvedené, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 o. z. v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.
  
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ 23. 2. 2011, příp. seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF