Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.37
ze dne 07.12.2009

k žádosti pana XY o vystavení nájemní smlouvy k bytu č. XY o vel. 2+k.k. v domě čp. 1138, Jiránkova ulice a žádost o koupi byt. jednotky č. 1138/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY o vystavení nájemní smlouvy k bytu č. XY v domě čp. 1138, Jiránkova ulice a o zařazení byt. jednotky č. 1138/XY do prodeje

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XY v domě čp. 1138, Jiránkova ulice a to na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky v nájemní smlouvě uvedené, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 o. z. v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytové jednotky č. 1138/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Jiránkova čp. 1138 v m. č. Praha 17 oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 21.18 ze dne 23. 9. 2009 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Jiránkova čp. 1138 v m. č. Praha 17 – V. etapa.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ 16. 12. 2009, příp. seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF