Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.36
ze dne 14.09.2009

k volnému bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. patře domu čp. 1195 ve Vondroušově ul., Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 34 ze dne 7. 9. 2009 pronajmout volný byt č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. patře domu čp. 1195 ve Vondroušově ul., Praha-Řepy žadateli z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY, trvale bytem Vondroušova 1213, Praha - Řepy (4 osoby). Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 2. 4. 2007

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. patře domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici paní XY, bytem Vondroušova 1213, Praha - Řepy (4 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF