Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.9
ze dne 25.08.2010

k úhradě nákladů řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS)

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
Informaci o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povinnosti MČ Praha 17 uhradit na účet ÚHOS náklady řízení ve výši 30.000,- Kč.

II. SCHVALUJE
v souladu s rozhodnutím ÚHOS a doporučením právní kanceláře, zaplacení částky 30.000,- Kč na účet ÚHOS, vedený u pobočky ČNB v Brně, č. účtu 19-24825621/0710, KS 1148, VS 2300850001

III. SCHVALUJE
financovat úhradu uvedenou v bodu 2 tohoto usnesení z rezervy rozpočtu městské části

IV. UKLÁDÁ
EKN zabezpečit neprodlené zaplacení částky dle bodu 2 tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF