Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.22
ze dne 11.04.2011

k souhlasnému stanovisku se vstupem na pozemek parc. č. 45/6, v k. ú. Řepy. Pozemek je svěřen do správy MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost TJ Sokol Řepy, zastoupené paní XY, předsedkyní, k povolení vstupu na pozemek parc. č. 45/6 v k. ú. Řepy, svěřený do správy MČ Praha 17. Lokalita ulice Žalanského.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko se vstupem na pozemek parc. č. 45/6 v k. ú. Řepy svěřený do správy MČ Praha 17, za účelem provedení opravy a výstavby kanalizační přípojky a napojení na kanalizační řád města pro objekt tesko. Žadatel po provedení oprav uvede pozemek parc. č. 45/6 do původního stavu a nahradí případně vzniklou škodu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF