Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.31
ze dne 25.05.2011

k souhlasnému stanovisku s dlouhodobým pronájmem části pozemku parc. č. 1142/257 v k. ú. Řepy, o výměře 9 m2

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Společenství Laudova 1025 – 1027, se sídlem Laudova 1026, 163 00 Praha 6, o uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1142/257 o výměře 9 m2 z důvodu vybudování bezbariérového vstupu do bytového domu Laudova 1026, Praha 6 – Řepy. Pozemek je ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko s dlouhodobým nájmem a uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 1142/257 o výměře 9 m2 z důvodu vybudování bezbariérového vstupu do bytového domu Laudova 1026, Praha 6 – Řepy. Pozemek je ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy. Nájemní smlouva mezi MČ Praha 17 a Společenstvím Laudova 1025 – 1027 bude uzavřena na dobu 20 let s možností prodloužení doby nájmu formou písemného dodatku a cena nájmu činí 85, - Kč/m2/rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o dlouhodobém nájmu části pozemku, příp. následných dodatků.

Tisk Export článku do PDF