Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.22
ze dne 26.10.2009

k souhlasnému stanovisko a pronájmu části pozemku parc. č. 1360/2 pro stavbu a provozování reklamního zařízení v k.ú. Řepy při ulice Karlovarská, změna nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti JARNETTE RÉCLAME spol. s r.o., Polská 15, 120 00 Praha 2, zastoupenou jednatelem firmy panem XY, o pronájem části pozemku parc. č. 1360/2 pro stavbu a provozování oboustranného reklamního zařízení. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha s využitím manipulační plocha v k. ú. Řepy podél ul. Karlovarská.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko k umístění reklamního zařízení na části pozemku parc. č. 1360/2 a před zahájením stavby reklamního zařízení uzavřít nájemní smlouvu na část tohoto pozemku o výměře  27,78m2 za cenu 55 560,-Kč/rok bez DPH se spol. Jarnette réclame spol. s. r. o.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV.    ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF