Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 79.13
ze dne 06.01.2010

k pronájmu části pozemku parc. č. 248/3

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Ke Kaménce, Praha 6 Řepy o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 248/3  v k. ú. Řepy.

II. SCHVALUJE
uzavřít  smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 248/3 o výměře 5m2 s paní XY od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou. Cena nájmu je 60,-Kč/m2/rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku příp. jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF