Městská část Praha 17

25. jednání Zastupitelstva městské části

ze dne 27.06.2018

Usnesení

Us ZMČ 000033/2018

Oznámení o společném jednání o návrhu nového Územního plánu hlavního města Prahy - Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)

Zastupitelstvo městské části

1. se seznámilo

s návrhem MÚP a VVURÚ a s oznámením o společném jednání v této věci, které se bude konat dne 27. 6. 2018 od 9.00 hodin ve Střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7 a možnosti uplatnění připomínek k tomuto materiálu do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 27. 7. 2018 včetně,  

2. bere na vědomí

Informaci o veřejném vystavení návrhu MÚP a VVURÚ a zároveň na základě oznámení o společném jednání uplatňuje k tomuto návrhu následující připomínky:

1)   Základní pravidla výškové regulace.

Dle návrhu MÚP je stanoveno rozmezí podlažnosti 21, 13–21 RNP.

Požadujeme v návrhu MÚP doplnit rozmezí podlažnosti 16 (13–16 RNP) a upravit rozmezí podlažnosti 21 (17–21 RNP).

Odůvodnění: Rozmezí podlažnosti 21 je vymezeno příliš široce, v lokalitě 520/Sídliště Řepy v místě s převažující zástavbou 12ti podlažních domů zvyšuje jeden solitérní 16ti podlažní dům výškovou regulaci až na 21 podlaží.

2)   Transformační a rozvojové plochy doplňující stávající struktury.

Požadujeme transformační plochu 431/520/2382 rozvojová plocha, lokalita 520/Sídliště Řepy, podlažnost 8 v návrhu MÚP uvést do souladu s lokalitou 329/Fialka, podlažnost 2.

Odůvodnění: Rozvojová plocha svým charakterem navazuje na charakter transformační plochy 329/Fialka, v současnosti připravovaná výstavba odpovídá charakteru lokality 329/Fialka, navazuje na stávající komunikace této lokality a i městská část při jednání s investorem požadovala, aby nová podoba této rozvojové plochy odpovídala charakteru lokality 329/Fialka.

Požadujeme v transformační ploše 411/520//2091, lokalita 520, Sídliště Řepy vymezit nové náměstí bodem.

Odůvodnění: Transformační plocha se v centru modernistické zástavby Sídliště Řepy v místě křížení dopravních cest a významného pohybu. Je zde významný potenciál ke vzniku přirozeného centra s náměstím, které dnes městské části chybí.

Požadujeme transformační plochu 411/166/2092, lokalita 166/Jiviny v návrhu MÚP uvést do souladu s lokalitou 328/Bílá Hora.

Odůvodnění: Transformační plocha je součástí území Horní Řepy, které je vymezené ze severu ulicí Karlovarská, ze západu ulicí Slánská a z jihu zahrádkářskou kolonií a Motolským hájem, jedná se o ucelené území, jehož charakter by měl být jednotný a odpovídat charakteru lokality 328/Bílá Hora.

Požadujeme v návrhu MÚP zmenšit území transformační plochy 413/215/2511 transformační plocha, lokalita 215/Řepy.

Odůvodnění: Městská část má dlouhodobý záměr vybudovat v části transformační plochy centrální park, zpracované studie a proběhlé workshopy prokázaly, že je vhodné zastavit pouze část tohoto území (od domu čp. 543/13 při jižní straně ulice Žalanského po úroveň budovy úřadu čp. 291/12b).

3)   Transformační a rozvojové nestavební plochy pro krajinu ve městě.

V návrhu MÚP požadujeme rozšířit transformační plochu 414/215/5004 transformační plocha, lokalita 215/Řepy o část území transformační plochy 413/215/5004 transformační plocha, lokalita 215/Řepy.

Odůvodnění: Městská část má dlouhodobý záměr vybudovat v území transformační plochy 414/215/5004 a v části území transformační plochy 413/215/2511 centrální park, zpracované studie a proběhlé workshopy prokázaly, že je vhodné zastavit pouze část transformační plochy 413/215/2511 (od domu čp. 543/13 při jižní straně ulice Žalanského po úroveň budovy úřadu čp. 291/12b).

V návrhu MÚP požadujeme uvést transformační plochu 412/166/5245, lokalita 166/Jiviny do souladu s lokalitou 328/Bílá Hora.

Odůvodnění: Transformační plocha je součástí území Horní Řepy, které je vymezené ze severu ulicí Karlovarská, ze západu ulicí Slánská a z jihu zahrádkářskou kolonií a Motolským hájem, jedná se o ucelené území, jehož charakter by měl být jednotný a odpovídat charakteru lokality 328/Bílá Hora.

4)   Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.

910-610/-/69 Břevnovská radiála – městský okruh, hlavní radiála (návrh).

V návrhu MÚP požadujeme řešit trasu Břevnovské radiály pouze v tunelu - tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

Odůvodnění: Městská část dlouhodobě odmítá výstavbu Břevnovské radiály a v případě realizace požaduje její vedení, vzhledem k residenčnímu charakteru území, pouze v tunelu.

V návrhu MÚP požadujeme zrušení dopravní stavby 910-610/-/65 obvodová komunikace na západním okraji Zličína - tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

Odůvodnění: Žalanského ulice je již dnes dopravně nad limitem svých kapacitních možností a tudíž není možné ještě více zvýšit intenzitu dopravy výstavbou obvodové komunikace na západním okraji Zličína, která by na Žalanského ulici (prostřednictvím ulice Strojírenské) přímo navazovala.

5)   Městská uliční síť, Slánská ulice – sběrná komunikace městského významu.

V návrhu MÚP požadujeme změnu klasifikace na Slánská ulice – významná místní komunikace.

Odůvodnění: Slánská ulice vede středem obytné zástavby a rozděluje městskou část na dvě části a při stávajícím významu a intenzitě dopravy vytváří dopravní jizvu s negativními dopady na městskou část (urbanistickými, hlukovými, prašností a dalšími vlivy); pro další pozitivní vývoj městské části je nezbytné, aby se význam Slánské ulice snížil a postupně se přirozeně začlenila do okolní uliční sítě.

6)   Stávající areál Bikrosclub Řepy, ul. U Boroviček, pozemky parc. č. 1504/1, 1504/21 k. ú. Řepy.

V návrhu MÚP požadujeme takové funkční využití umožňující jeho další budoucí rozvoj v souvislosti se změnami pravidel daného sportu – tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

Odůvodnění: V rámci Prahy se jedná o unikátní sportovní areál, který je využíván i pro pořádání mezinárodních závodů Evropského poháru, Olympijské kvalifikace BMX, tréninků reprezentace BMX a mládeže.  

3. schvaluje

výše uvedené připomínky k návrhu MÚP a VVURÚ na základě oznámení o konání společného jednání,

4. ukládá

OÚRI zpracovat připomínky k návrhu MÚP a VVURÚ v souladu s usnesením Us RMČ 000238//2018 ze dne 18. 6. 2018.

Starostce postoupit prostřednictvím OÚRI dopis s připomínkami k návrhu MÚP a VVURÚ pořizovateli - Odboru územního rozvoje MHMP.

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nehlasovalo: 2)

Tisk Export článku do PDF