9.zasedání Zastupitelstva MČ P17 -24.9.2003

Z á p i s

z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 24.9.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

začátek: 16.05

konec: 19.07

I) Kontrola zápisu

Odsouhlasení kontroly zápisu.

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu č.8 bez připomínek.

19,0,0

II) Základní školy v Řepích

Řepské školství-studie bude po připomínkách a poznámkách členů ZMČ doplněna a předložena na příštím jednání ZMČ.

III) Náměty a připomínky

IV) Záležitosti majetkové

V) Úprava rozpočtu

ZMČ projednalo a souhlasí s úpravou rozpočtu tak, jak byla předložena.

18,0,0

VI) Různé

ZMČ bere zprávu technického řešení záznamově komunikačního systému ing. Květoně, zařízení nebude požadováno a pořizováno. U stávající zařízení bude vylepšeno, aby došlo ke kvalitnějšímu snímání zvuku.

(18,0,0)

V Praze dne 24.9.2003


Tisk Export článku do PDF