8. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Znak Městské části Praha 17 Konaného dne 4. 3. 2020 v CSZS,Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6 – Řepy.

Účastnili se:
Josef Dirbák
JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Alena Kopejtková
Mgr. Miroslav Šoukal
Mgr. Petr Gruber
Bc. Ivana Rousková
Mgr. Olga Ryšavá

Hosté:
Ing. arch. Michal Štěpař, místostarosta
Ing. Mária Szitányová
Mgr. Monika Čermáková

Omluveni:

Program:

 1. Zahájení
 2. Představení kulturních a volnočasových aktivit CSZS – Mgr. Monika Čermáková
 3. Představení aktivit Klubu seniorů - Ing. Mária Szitányiová
 4. Projednání možností podpory aktivit, například již dříve diskutované recitační soutěže
 5. Shrnutí činnosti roku 2019 a plán pro rok 2020
 6. Diskuze

Průběh jednání:

Předseda komise pan Dirbák přivítal přítomné v novém roce 2020, přivítal také hosty Ing. Szitányovou a Mgr. Čermákovou. Požádal členy komise o souhlas s vložením bodu – Informace o filmu V síti – prevence. Bod byl schválen všemi hlasy.

Ing. Szitányová seznámila členy komise s činností největšího řepského klubu seniorů, která je uskutečňována ve dvou hlavních okruzích - kulturní a sportovní. Mnoho členů klubu je odborníky ve svém oboru a předávají své znalosti ostatním.

Kulturní aktivity:

 • zaměřeny tematicky a zároveň sebevzdělávání všech účastníků programů např. v lednu historie betlémů, zvyky, jak správně fotit
 • přednášky a vycházky s historií jako Marie Terezie, Strahovský klášter, Ema Destinová, 100 let od vzniku českého státu
 • přednášky s uměleckým zaměřením např. Vincent Van Gogh, E. Piaf, B. Němcová, čeští impresionisté, W. Matuška
 • hudební zážitky v divadle Karlín: F. Lehár - Veselá vdova včetně předcházejících informací
 • recitace poezie se prolíná celou činností, ať už jde o jubilea či tematické zaměření jako vánoční čas, láska u pomníku K. H. Máchy, recitační soutěž. Senioři by se dokázali zapojit i do akcí k výročí bitvy na Bílé hoře s vlastním recitačním pásmem, případně ve spolupráci s žáky škol.

Sportovní aktivity:

 • jsou zaměřeny na petanque, ve kterém je klub velmi úspěšný (pražská liga 1. i 2. i 3.+seniorská) Díky městské části má dobré podmínky jak venku, tak v zimě ve škole a Sokolovně.
 • turistická skupina podniká vycházky do okolí s výkladem např. Ďáblický háj, Mníšek pod Brdy, Dobříš
 • akce Plaveme La Manche poskládáno z počtu bazénů uplavaných v bazénech členy klubu
 • účast v Sen-sen (senzační senioři) v rámci celé republiky

Předseda navázal s dotazem na problémy, potřeby členů klubu. Paní Szitányiová měla prosbu jen k ocenění interpretů recitačního pásma k výročí bitvy na Bílé hoře.
Dále shrnul pokrok v přípravách výročí bitvy na Bílé hoře - byla potvrzena účast O. Chalina s přednáškou v poutním místě, bylo by pozitivní zajištění i pro KC Průhon. Další přednáška by mohla být pro žáky základních škol se zaměřením na období renesance a baroka, které dávají představu o okolnostech a důsledcích této historické události. Je plánováno další jednání s Prahou 6, další jednání s naší starostkou by se mělo zabývat i financováním a marketingem akce.
Mgr. Čermáková, zástupkyně CSZS, která se věnuje aktivitám pro seniory a nízkoprahovému klubu představila další část činnosti:

 • CSZS zajišťuje pečovatelské služby pro seniory doma, ale zabývá se i prevencí, kterou jsou právě aktivizující programy,
 • 5 klubů seniorů na území MČ Praha 17, počet členů od 12 do 50. CSZS poskytuje klubům podporu, pomoc s organizací, doprovod, financování, ale rozsah činnosti určují sami členové.
 • 2x ročně jsou pořádány výlety pro seniory zdarma, navštívili již okolo 50 míst např. Telč, Žleby, Slaný, Mariánské Lázně. Vždy je zajištěna doprava, průvodce, vstup i zdravotní sestra.
 • další zajišťované aktivity jsou PC kurzy, zdravotní cvičení, jóga, masáže, francouzština, ruština, němčina, angličtina konverzace, knihovna pro seniory

CSZS se, jako další skupině ohrožených, věnuje dětem v nízkoprahovém Klubu 17, a to od 15 do 20 hodin 3x týdně. Vstup je podmíněn respektováním základních pravidel slušného chování. Klub poskytuje dětem zábavu, ale také bezpečný prostor s individuálním přístupem, děti využívají např. konzultace (914 za rok 2019). Tříčlenné týmy denně pracují s průměrně 40 dětmi s průměrným věkem 14,5 roku. Provoz je celoroční, v létě alespoň 1 aktivita týdně.

Informace o filmu V síti, aktivita v rámci prevence.
Od obdržení informace bylo projednáváno se starostkou J. Synkovou, vedoucí OŠK a panem Dirbákem, kterému se podařilo zajistit promítání pro základní školy v termínech 13.3. Bio OKO pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny a 21.4. Světozor pro ZŠ J. Wericha. Film je velmi působivý a v diskusích k němu zaznívá, jak se s celou situací vyrovnávaly herečky (byť dospělé), jak děti mohou mít strach, že ony dělají něco špatného, a zároveň pomáhá k odhalení predátorů. Zatím je o film tak velký zájem, že promítání v KC Průhon není možné. Příležitostně by bylo dobré zorganizovat a zajistit diskusi s tvůrci a herci s finanční podporou městské části. Školy by měly promítání opakovat, až bude nosič časem k dispozici i v distribuci. O této problematice je nutné mluvit, a přestože to ve filmu nezaznělo, týká se také chlapců.

Shrnutí činnosti roku 2019 a plán pro rok 2020
Rok 2019 - navázání kontaktů se spolky, přestože platforma kontaktů ještě nebyla dokončena. Pan Dirbák by rád zapojil úřad a propojil kalendáře akcí s novým webem.

 • umístění knihobudky, která bude na vytipovaném místě u polikliniky na jaře zabudována
 • zahájení příprav akcí k výročí bitvy na Bílé hoře – navázání kontaktů se sestrami benediktinkami v poutním areálu Panny Marie Vítězné

Rok 2020 – zpracování grafického materiálu žáky s průvodním slovem o tom, co předcházelo bitvě, její průběh a důsledky, možnost zapojení ZUŠ, SSUŠ Designu s.r.o..

 • zorganizovat jinou výstavu než bude v poutním areálu od 15.9., která se zaměří na jinou stránku např. kulturní, politickou
 • poskytnout sestrám možnost využití našeho časopisu a dalších marketingových prostředků
 • opakovaně doporučit zakoupení knih „Bílá hora“ O. Chalina a „Nepokojná léta“ od Petera Englunda do knihoven škol, KC Průhon, CSZS
 • Den sousedů na Bílé Hoře bude dne 23.5, Zažít Řepy jinak 5.9., Babí léto 12.9.

V diskusi oslovila členy paní Rousková s pozváním na zahájení činnosti komunitní zahrady v neděli 15.3. od 14.00 hodin. Spolek bude např. pořádat workshopy, zapojí se do akce Uklízíme Řepy 4.4.2020.

Usnesení:

Komise doporučuje Radě MČ Praha 17:

 • podporu promítání filmu v síti v KC Průhon s případnou finanční podporou pro zajištění následné diskuse
 • pokračovat ve spolupráci s MČ Praha 6 a dalšími partnery, kteří se chtějí podílet a spolupracovat na přípravě programu a harmonogramu aktivit ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře
 • ustanovení realizačního týmu, aby již byla řešena koordinace akcí.
 • zabývat se sestavením programu, pásma akcí, jejich termíny a koordinací s ostatními tak, aby v květnu, nejpozději v červnu mohl být harmonogram zveřejněn

Pan předseda poděkoval přítomným za účast a navrhl realizaci příštího zasedání komise na konci dubna.

V Praze dne: 9.3. 2020
Zapsala: Zemanová
Schválil: J. Dirbák
Ověřila: Bc. Ivana Rousková

Zápis z 8. zasedání Komise kultury a vzdělávání, soubor typu pdf, (133,67 kB)

Tisk Export článku do PDF