7. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Znak Městské části Praha 17 Konaného dne 20. 11. 2019 v areálu Poutního místa Panny Marie Vítězné, Karlovarská 3/6

Účastnili se:
Josef Dirbák
Mgr. Petr Gruber
Bc. Ivana Rousková
Mgr. Olga Ryšavá
Mgr. Miroslav Šoukal

Hosté:
sestra Petra Pavlíčková
Mgr. František Kopecký
Mgr. Aleš Koutný

Omluveni:
JUDr. Věra Havlíčková
Mgr. Alena Kopejtková

Program:

 1. Zahájení
 2. Představení Poutního místa a jeho zástupců
 3. Představení plánu aktivit zástupců Poutního místa k připravovanému výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře
 4. Možnosti a návrhy aktivit k výročí ze strany komise
 5. Plán činností pro rok 2020
 6. Diskuze

Průběh jednání:

Členové komise se sešli před areálem a byli přivítáni sestrou Petrou Pavlíčkovou, která je seznámila s rozmístěním a účelem budov. Byla dokončena rekonstrukce celého nádvoří i přilehlých budov. Hostinská budova, která slouží jako zdroj výdělku komunity, byla v průběhu doby využívána k mnoha účelům od pekárny přes stanoviště wehrmachtu až po sídlo STB. Předseda komise, pan Josef Dirbák, připomněl blížící se 400. výročí bitvy na Bílé hoře, které vnímá jako příležitost ke zviditelnění MČ Praha 17 nabídkou akcí pro širokou veřejnost. Byla již zahájena jednání se zástupci Prahy 6. Poté bylo slovo předáno sestře Petře Pavlíčkové, zástupkyni řádu benediktinek, aby představila Poutní místo a akce, které komunita připravuje:

 • za důležité považuje sdělování termínů a zaměření akcí, aby nedocházelo k časovým ani obsahovým střetům
 • jedním z cílů komunity je otevřít areál jako překrásné barokní Poutní místo, na jehož vytvoření se podíleli takoví umělci jako Jan Blažej Santini, K.I. Dientzenhofer, V. V. Reiner, a které bude po šesti letech oprav od nového roku otevřeno pravidelně i pro veřejnost
 • dalším cílem je připomenutí bitvy na Bílé hoře 8.11.1620, jejíž historická interpretace podléhala době. Komunita připravuje výstavu ve spolupráci s Národním archivem z nalezených dokumentů, které toto období nejlépe ilustrují (výstava od 15.9. do 29.11.2020). Bitva se odehrála v neděli a na tento den připadá i v roce 2020. Na místě bitvy proběhne její historická rekonstrukce některý víkend v září, ale částečně také v listopadu. Komunita benediktinek je iniciátorem ekumenického setkání církví s bohoslužbou. Předcházet jí bude 6. a 7. 11. poutní setkání zahájené na Staroměstském náměstí, které půjde přes kostely u sv. Salvátora a Pražského Jezulátka na Strahov a dále na Poutní místo Panny Marie Vítězné.
 • první akcí je dne 16.5. Den sousedů na Bílé Hoře, na němž se podílí obyvatelé a firmy z okolí. Klášter je otevřen veřejnosti a má připravené aktivity, výstavu i malou kavárnu. V roce 2020 se tento termín kryje s akcí Open house, která je celorepubliková. V jejím rámci je možné navštívit místa normálně nepřístupná.
 • poutní slavnosti jsou dalším významným bodem k 15.8., svátku Nanebevzetí Panny Marie, v roce 2020 budou v sobotu a neděli 15. a 16. 8. Dopoledne je věnováno poutní mši svaté, odpoledne přednáškám o umělcích, kteří komplex tvořili, koncertu a otevření kláštera. V neděli navštíví Poutní místo kardinál D. Duka a bohoslužba bude vrcholem katolické pouti.
 • mezi těmito třemi událostmi budou pořádány přednášky a koncerty veškeré aktivity k výročí budou zahájeny v lednu vydáním tiskové zprávy

Pan Dirbák by chtěl zapojit  do příprav a aktivit k výročí bitvy na Bílé hoře také komisi. Vyzval členy komise k diskusi:

 • Rada MČ Praha 17 by měla být informována o možnostech, které mohou zviditelnit Řepy
 • přednášky pro školy i veřejnost v KC Průhon zaměřené na život před bitvou, po bitvě, umění inspirované těmito událostmi
 • koncerty v KC Průhon s výtěžkem věnovaným benediktinkám. Interpretka sestra Marie Magdalena Fuxová je houslovou virtuozkou, vítězkou několika mezinárodních soutěží, učí na hudebním gymnáziu a v hudební škole.
 • spolupráce s benediktinkami při medializaci akcí spojených s výročím
 • otevřít diskusi o finanční podpoře tohoto projektu, aby bylo možné vše profesionálně realizovat (donátoři, MČ)
 • možnost vydání publikace k výročí bitvy na Bílé hoře
 • propojení s PIS (Pražská informační služba)
 • odborník na toto období je Francouz Olivier Chaline, k zájmu ho inspirovaly praporce a 4 obrazy zhlédnuté v Římě v kostele Maria dellaVittoria. Vydal knihu „Bílá hora“ nezatíženou našimi vazbami k době, udává pouze historická fakta, spolupracuje s FF UK. Prostřednictvím p. Kopeckého by bylo zajímavé spojení přednášky na fakultě s pozváním na Bílou Horu. MČ Praha 17 by mohla zakoupit knihu do škol i knihovny s upozorněním na výjimečnost díla.
 • dalším zajímavým dílem jsou „Nepokojná léta“, historie třicetileté války od Petera Englunda inspirované deníkem účastníka války Dahlberha.
 • oslovit pana Jaroslava Hájka k výběru materiálů vztahujících se k historii Poutního místa Panny Marie Vítězné i Bílé Hory, jakožto místa běžného života v průběhu doby, což by bylo možné postupně publikovat i v Řepské 17.
 • proběhla zajímavá seniorská recitační soutěž, která by mohla být otevřena širší veřejnosti. V klášteře je přenosná kazatelna – vystoupení na ní by mohlo být odměnou pro vítěze. Zapojit by se mohli i žáci škol.
 • k dalšímu zapojení by bylo možné oslovit kluby důchodců prostřednictvím p. Čermákové jako kontaktní osoby. Sestry benediktinky by se představily v jednotlivých klubech, mohly by předat informace o aktivitách.
 • bylo by dobré oslovit další spolky např. Spolek pro obnovu řepských tradic, Řepík...

Pan Dirbák s ředitelem KC Průhon pozvali ještě všechny na výstavu „Ptáci a jejich tahové cesty“ otevřenou od 12.12. v KC Průhon. Je zaměřena na české ptáky, zejména na ty sídlící v Řepích, a jejich migraci.

Usnesení:

Komise doporučuje Radě MČ Praha 17 rozvinout spolupráci s MČ Praha 6 a dalšími partnery, kteří se chtějí podílet a spolupracovat na přípravě programu a harmonogramu aktivit ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře.
Doporučuje ustanovení realizačního týmu a také vyčlenění finančních prostředků na zajištění akcí nejpozději do března 2020.
Bylo by vhodné vyčlenit stálý prostor v Řepské 17 a na webu MČ Praha 17 pro seznámení s historií a pro propagaci akcí k tomuto výročí (seznámit redakční radu se záměrem a doporučit zařazení akcí do redakčního plánu).

V Praze dne: 21. 11. 2019
Zapsala: Zemanová
Schválil: J. Dirbák
Ověřila: Ivana Rousková

Zápis z 7. zasedání Komise kultury a vzdělávání, soubor typu pdf, (131,05 kB)

Tisk Export článku do PDF