6.zasedání Zastupitelstva MČ P17-28.5.2003

Z á p i s

ze 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 28.5.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání

Zastupitelstvo odsouhlasilo předložený návrh programu jednání s tím, že v bodu V)Různé budou projednány změny územního plánu.

I) Kontrola zápisu č. 5

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu bez připomínek.

II) Náměty a připomínky členů ZMČ

III) Záležitosti majetkové

1)Změna ”Pravidel výběrového řízení”-úprava dlužné pohledávky

ZMČ bylo seznámeno s návrhem na změnu ”Pravidel výběrového řízení na pronájem bytových jednotek” v článku: Úprava výše dlužné pohledávky

ZMČ souhlasí s návrhem, aby v případě bytů s vysokou dlužnou pohledávkou byla stanovena minimální částka vyhlášená Zastupitelstvem MČ, kterou požaduje MČ uhradit za nabízený byt. Byt získá zájemce, který městské části předloží nejvyšší finanční nabídku.

ZMČ ukládá OSOM upravit ”Pravidla výběrového řízení” s platností od 1.6.2003.

 

2) Prodlužování nájemních vztahů uzavřených na dobu určitou a uzavírání nájemních vztahů na dobu neurčitou

ZMČ projednalo předklad OSOM a stanovisko právního zástupce k problematice prodlužování nájemních vztahů uzavíraných na pronájem obecních bytů na dobu určitou

ZMČ souhlasí s tím, že nové smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o nájmu bytu uzavřené na dobu určitou s možností prodloužení, budou dále prodlužovány po 2 letech , pokud nájemce bude řádně plnit podmínky dané nájemní smlouvou.

Dále souhlasí s tím, že smlouvy o nájmu bytu v rámci výměn bytů, při přechodu nájmu bytu a při poskytnutí bytové náhrady budou i nadále uzavírány na dobu neurčitou v případě, kdy původní nájemní vztah byl také uzavřen na dobu neurčitou.

Zastupitelstvo ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

T: trvale

4) Návrh na pronájem 6 volných bytů hl. m. Prahy schválených z kvóty pro m.č. Praha 17

MHMP žádá o předložení návrhu kandidátů m.č.Praha 17 na poskytnutí pronájmu bytů do 31.5.2003.

RMČ předkládá ZMČ návrh na obsazení níže uvedených bytů:

Byt o vel. nájemné lokalita dle telef. zjištění

 

0+1 55,--Kč/m2/měsíc Běhounkova ulice, Praha 13, nová výstavba

1+1 55,--Kč/m2/měsíc Praha 9 Vysočany-Pešlova ul., nová výstavba

2+1 37,07 Kč/m2/měsíc Praha-Řepy, Makovského ul.(opravený byt)

2+1 37,07Kč/m2/měsíc Praha-Řepy, Makovského ul. (opravený byt)

3+1 37,07Kč/m2/měsíc Praha 9-Černý most (opravený byt)

4+1 55,--Kč/m2/měsíc Praha-Malešice, Počernická ul.

 


Náhradníci

Vybráno 6 náhradníků.

Zastupitelstvo souhlasí a ukládá OSOM předat návrh MHMP do 30.5.2003.

 

IV) Záležitosti ekonomické

1) Finanční vypořádání příspěvkových organizací za r. 2002

Zastupitelstvo projednalo předložený materiál a souhlasí s ním.

 

2) Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí r. 2003 včetně Centra sociálních a zdravotních služeb a Kulturního střediska Průhon

Zastupitelstvo projednalo předložený materiál a souhlasí s ním.

 

3) Návrh na poskytnutí peněžních darů z výtěžků z výherních hracích přístrojů provozovaných v roce 2002 na území městské části

Rozdělení zbývající části výtěžku, tj. 243 035,-Kč

Centrum sociálně zdravotních služeb 100 035,-Kč

Účelová dotace na pokrytí výdajů dle přiloženého rozpisu.

Základní školy-účelové dotace na zajištění výuky dětí v plávání

Socháňova 46 000,-Kč

Jana Wericha 50 000,-Kč

Španielova A 15 000,-Kč

Základní škola Laudova 20 000,-Kč

Účelová dotace na protidrogovou prevenci

Základní škola Jana Wericha 12 000,-Kč

Účelová dotace na zajištění kulturního vystoupení dětí

ZMČ souhlasí a ukládá EO postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

 

4) Úprava rozpočtu k 31.5.2003

Zastupitelstvo projednalo předložený materiál a souhlasí s ním.

 

Finanční výbor souhlasí s předloženými podklady.

5) Návrh na zakoupení vozidla pro potřeby CSZS-leasing

ZMČ projednalo návrh finančního výboru na nákup vozidla pro potřeby CSZS s využitím finančního leasingu a souhlasí s ním.


VI) Různé

 

Projednání návrhu změn územního plánu hl.m. Prahy, změny 03

Změna č. Z 0066/3-Břevnovská radiála

Zastupitelstvo MČ projednalo návrh řešení změny č. Z 0066/3 a konstatovalo, že

1) v průběhu přípravy řešení změny Z 0066/03 došlo k podmíněné dohodě o souhlasu se změnou mezi pořizovatelem (SURM), městskou částí Praha 17 (dříve Řepy) a občanským sdružením-Sdružením na ochranu zájmů obyvatel městské části Praha Řepy ve výrobních výborech Dopravní studie břevnovské radiály k přijatelné variantě .(dále jen studie)

2) přijatelnou variantou studie byl stanoven výkres č. B.5.125, Název akce Dopravní studie břevnovské radiály-dodatek č. 1; název části B.5 Situace etapového řešení BR v rozsahu: Silnice okruh-Vypich; obsah Varianta 2: Zakrytí dle požadavku m.č Řepy, část 2-km 1,0-22

3) studii objednal Útvar rozvoje hl.m. Prahy u zpracovatele-sdružení firem City Plan spol. s r.o. a SATRA spol. s r.o.; hlavní inženýr projektu je Ing. Jiří Landa, projektant Ing. Ondřej Kyp a studie byla vyhotovena v září 2001

(fotokopie rohového razítka a předmětné části výkresu je přílohou usnesení Zastupitelstva m.č. Praha 17)

4) s touto podmíněnou dohodou bylo seznámeno i Zastupitelstvo hl.m. Prahy na zasedání dne 31.1.2002 při projednávání tisku Z 482-návrh na vyjádření hl.m. Prahy k Petici občanů proti Břevnovské radiále prostřednictvím předsedy občanského sdružení a petičního výboru Davida Maršíka.

5) pořizovatel změny SÚRM Z 0066/03 tuto podmíněnou dohodu dle výkresu č. B.5.125 nerespektuje a předkládá k projednání jiný výkres změny obsahující nepřijatelné úrovňové křížení silničního tělesa radiály s komunikací I.třídy hl.m. Prahy Slánskou.

Zastupitelstvo nesouhlasí se změnou územního plánu hl.m. Prahy Z 0066/03 z důvodu nerespektování dohod uvedených textu tohoto usnesení a ukládá odboru územního rozvoje městské části předložit usnesení Sekci útvaru rozvoje hl.m. Prahy do 10.6.2003.

 

Projednání změn 03 návrhu územního plánu hl.m. Prahy

Z0385/03- č. parc. 1168/1,2 a další k.ú. Řepy, ul. Makovského , změna , využívání objektů

podnikové ubytovny jako malometrážní byty, zachování služeb funkce OV všeobecně obytná je rozšířena proti návrhu zadání na celou plochu ZOS

Z0442/03-změna textu vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

Umožňuje , aby funkční využití jednotlivých druhů veřejného vybavení v kategorii veřejné vybavení VVS, ( školství) VVZ ( zdravotnictví), VVM (městská správa)VVA ( armáda bezpečnost),VVO (ostatní), VVX(bez bližší specifikace) bylo směrné.

Umožňuje umístění jednotlivých druhů veřejného vybavení řešit úpravou územního plánu ( např. nové využití nadbytečných objektů jeslí a mateřských školek)

 

Z0443/03- změna textu vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy přílohy č. 1 oddíl 13

výčet podmíněných staveb bude doplněn výčtem katastrálních území

Z 0445/03-návrh změny je totožný se změnou Z 0442/03

Z0446/03-změna textu vyhlášky č. 32/1999 Sb.-přílohy č. 1

Umísťování čerpacích stanic pohonných hmot se vyjímá z území funkční využití SVO ( smíšené obchodu a služeb ) a přemísťuje se do položky výjimečně přípustné

ZMČ předloženými návrhy změn souhlasí a ukládá OÚR vyrozumět SURM MHMP ve smyslu tohoto usnesení.

 

Ing. Černý-doporučení finančního výboru příspěvkovým organizacím zřízených MČ Praha 17, aby jejich běžné účty byly vedeny u velkých bankovních ústavů ( ČS a.s., Komerční banka a.s., ČSOB a.s., Raiffeisen a.s., Hypo-Bank CZ, a.s. )

JUDr.Linhart-kladně hodnotí nové webové stránky MČ

Ing. Černý-apelovat na občany k účasti v referendu o přistoupení k EU


V Praze dne 28.5.2003

 

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

Ing. Jan Černý

Josef Kryl

Václav Urban


Tisk Export článku do PDF