37. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-25. 2. 2002

37. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17

-25. 2. 2002

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno starostou a byl podán návrh na zařazení dvou bodů jednání, a to: Aktuální zpráva o dění kolem Břevnovské radiály a Zpráva o zahájení činnosti Klubu dětí a mládeže. Oba body budou projednány v různém.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 projednalo:

-náměty a připomínky členů ZMČ

-záležitosti majetkové

-záležitosti ekonomické: projednalo a schválilo rozpočet MČ Praha 17 na rok 2002

bylo seznámeno:

-s návrhy předloženými v materiálu ”Optimalizace školství v MČ Praha 17” a bere

ho na vědomí. Po konzultaci OŠ MHMP bude návrh dopracován a předložen

zastupitelstvu k projednání

bere na vědomí:

-informaci starosty o návrhu prodloužení trasy A metra-prodloužení Dejvice-Zličín

s návrhem stanic: Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny, Motolská nemocnice, Bílá Hora,

Řepy, Zličín.

-informaci předsedy komise volného času dětí a mládeže Zdeňka Pěničky o zahájení

činnosti Klubu v prostorách CSZS

žádají ve věci ”Břevnovská radiála”:

-od odboru dopravy MHMP urychlené řešení nedokončené rekonstrukce ulice

Karlovarské. Současný stav dopravy na této komunikaci je již neúnosný vzhledem k

situaci, která vznikla mj. zjednosměrněním ulice Plzeňská v lokalitě křižovatky Radost.

-odstranění nedostatků uváděných v rozhodnutí Hlavního hygienika ze dne 8.6.2000 z

důvodu nedostatečnosti hlukové studie. Ta ve svém důsledku vedla k pozastavení plánované rekonstrukce. Téměř dvouletá absence nápravných opatření v této záležitosti

vzbuzuje obavy, zda-li se při přechodu na nový zákon č. 258/2000 Sb., na rekonstrukci

ulice Karlovarské jaksi ”nezapomnělo”.

Tisk Export článku do PDF