19.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-8.9.2004

Zápis z 19.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17 ze dne 8.9.2004

 

Přítomno: 18 členů ZMČ

Omluveni: 3 členové ZMČ

Nepřítomni: 2 členové ZMČ

Zasedání ZMČ zahájil starosta a seznámil přítomné s navrženým programem.

Kontrola zápisu Záležitosti majetkové Záležitosti ekonomické Jednací řád ZMČ Praha 17-novelizace Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 Náměty a připomínky členů ZMČ

ZMČ návrh programu odsouhlasilo. 14,0,1

I) Kontrola zápisu ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu č. 18. 18,0,0

II. Majetkové záležitosti 1) Návrh zastupitele Václava Krásy ze dne 23.6.2004 na o znovuprojednání žádosti občanky , o navrácení užívacího práva k bytu.ZMČ zamítá navrácení užívacího práva k bytu. 8,5,5-návrh nebyl přijat ZMČ souhlasí s navrácením užívacího práva k bytu . 4,8,6-návrh nebyl přijat ZMČ ve věci řepské občanky nerozhodlo.

III) Záležitosti ekonomické1) Úprava rozpočtu k 30.9.2004 Návrh předložil, vzhledem k dovolené Ing. Květoně, Ing. Černý.ZMČ projednalo a odsouhlasilo úpravu rozpočtu k 30.9.2004 tak, jak byla předložena. 16,0,0

IV) Návrh novelizace Jednacího řáduHlasování o Jednacím řádu ZMČ Praha 17 ZMČ souhlasí s návrhem Jednacího řádu vč. odsouhlasených připomínek. 17,1,0-návrh byl přijat.

V) Volba soudce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6 Zastupitelstvo MČ projednalo návrh předsedy soudu JUDr. Dohčeviče na zvolení pana Josefa Součka, do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6.ZMČ schvaluje výše uvedený návrh a ukládá Kanceláři Zastupitelstva postupovat ve smyslu tohoto usnesení.16,0,2

VI) Náměty a připomínky členů ZMČ

V Praze dne 8.9.2004

 

Tisk Export článku do PDF