18. zasedání zastupitelstva MČ, konaného dne 23.6.2004

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva MČ, konaného dne 23.6.2004  

 

I) Kontrola zápisu ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu č. 17.

 

19,0,0

II) Informace o průběhu voleb na území MČ Praha 17

III) Záležitosti majetkové

IV) Záležitosti ekonomické

1) Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledku hospodaření MČ Praha 17 za r. 2003

ZMČ schvaluje Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledku hospodaření MČ Praha 17 za r. 2003.

19,0,0

2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 17 za r. 2003

ZMČ bylo seznámeno se zprávou nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 17 za r. 2003 a tuto zprávu schvaluje. ZMČ ukládá zástupci starosty Ing. Květoňovi do příštího jednání ZMČ podat zprávu nápravných opatření k jednotlivým bodům.

19,0,0

3) Plnění rozpočtu za I.čtvrtletí 2004

ZMČ Praha 17 schvaluje předloženou zprávu o plnění rozpočtu za I. čtvrtletí r. 2004.

19,0,0

4) Úprava rozpočtu k 30.6.2004

ZMČ projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu MČ Praha 17 k 30.6.2004.

19,0,0

V) Zpráva kontrolního výboru

Starosta poděkoval KV a jeho předsedkyni za předloženou zprávu. Dále uvedl, že ZMČ bere zprávu na vědomí.

ZMČ bere zprávu na vědomí a ukládá starostovi, aby v součinnosti s vedením firmy OPTIMIS uvedl všechna pochybení, která jsou ve zprávě zmíněna, byla do příštího jednání ZMČ napravena a aby ZMČ bylo o těchto nápravních opatřeních informováno.

4,13,1-návrh nebyl přijat

VI) Návrh novelizace Jednacího řádu ZMČ Praha 17

Radní P. Maxa uvedl výše uvedený bod. Konstatoval, že stávající JŘ je v některých statích ne zcela konkrétní a některé části si lze vykládat osobitým způsobem, k čemuž i dochází. Seznámil se s JŘ na jiných MČ na území hl.m. Prahy.

Požádal kolegy o připomínky či úpravy v písemné formě , aby mohly být zapracovány a právně zhodnoceny.

 

Zrušení usnesení k návrhu na přísedícího Obvodního soudu

ZMČ ruší své usnesení č. VI/17 ze dne 26.5.2004 vzhledem ke zdravotnímu stavu zvoleného.

17,0,0

VII) Náměty a připomínky členů ZMČ

V Praze dne 23.6.2004

Tisk Export článku do PDF