11.zasedání Zastupitelstva MČ P17-19.11.2003

Z á p i s

z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 19.11.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

Zasedání ZMČ zahájil starosta a seznámil přítomné s navrženým programem jednání. Zastupitelé program jednomyslně schválili.

I) Kontrola zápisu

Schválení kontroly zápisu-20,0,0.

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu.

II) Náměty a připomínky

III) Záležitosti majetkové

9) Zpráva majetkové komise o činnosti za uplynulé období

V evidenci žadatelů o byt je 81 nyní žádostí . Po srpnových povodních bylo pronajato 36 bytů z toho 20 startovacích občanům z postižených oblastí. Od listopadu loňského roku bylo pronajato 20 startovacích bytů, 6 nových magistrátních bytů a 27 bytů, které jsou v majetku MČ Praha 17. Ve výběrových řízení bylo za uvedené období pronajato 20 obecních bytů, na kterých vázla dlužná pohledávka.

ZMČ bere na vědomí.

 

IV) Záležitosti ekonomické

1) Rozbor hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2003, včetně rozboru hospodaření CSZS a KD Průhon

ZMČ projednalo výše uvedený materiál, který předložil zástupce starosty Ing. Květoň.

ZMČ souhlasí.

2) Úprava rozpočtu k 30.11.2003

ZMČ projednalo výše uvedený materiál, který předložil zástupce starosty Ing. Květoň.

ZMČ souhlasí.

3) Nabídka finančního produktu-viz usn. č. V/10 ze dne 22.10.2003

Úkol uložený na minulém jednání ZMČ byl zpracován a předložen finačnímu výboru. ZMČ bylo seznámeno s nabídkou zhodnocení finančních prostředků a názorem předsedy finančního výboru a přijalo následující rozhodnutí.

ZMČ souhlasí s pravidelným převáděním volných finančních prostředků z méně úročeného účtu u KB (hospodářská činnost) na více úročený účet u ČS (běžná činnost).

16,0,4

 

V) Zpráva o stavu přípravy stavby krematoria pro zvířata chovaná v zájmových chovech

Návrh na změnu územnímu plánu z území VN ( služeb a nerušící výroby) na zeleň-hřbitovy pro pozemek č. parc. 1352/4 k.ú. Řepy byl podán na útvar rozvoje hl.m .Prahy Hradčanské nám . 8 Městskou částí dne 17.2.2000. Změna byla schválena usnesením Zastupitelstva M.č. Praha-Řepy č. 5f/12 ze dne 13.12.1999.

Změna územního plánu z funkčního využití VN-služeb a nerušící výroby na výstavbu krematoria zvířat včetně úložiště byla schválena usnesením zastupitelstva hl.m. Prahy č. 3405 ze dne 25.10.2001 a vyhlášena byla vyhláškou hl.m Prahy č. 27/2001 , kterou se mění vyhláška č. 32/1999 Sb. hl.m .Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Účinnost vyhlášky je dnem 11.1.2002

Rozhodnutí o umístění stavby krematoria pro zvířata chovaná v zájmových chovech vydal odbor výstavby Řepy dne 1.3. 2002 , právní moc nabylo rozhodnutí dne 9.4.2002. Žádost o vydání stavebního povolení na odbor výstavby nebyla podána.

ZMČ bere zprávu na vědomí.

 

VI) Zpráva o plnění opatření-OPTIMIS s.r.o.

K dnešnímu dni byly vyhotoveny následující materiály:

  1. archivní řád
  2. spisový řád
  3. pracovní řád dle § 82 zákoníku práce
  4. směrnice k zajištění ochrany osobních údajů

Rozpracované materiály: Organizační řád, Předpisy BOZP

 

ZMČ bere zprávu na vědomí.

VII) Zpráva o postupu opatření po rozhodnutí ZMČ o záměru sloučení ZŠ Španielova a Jana Wericha

Zastupitelstvo bere na vědomí postup k záměru sloučení škol :

-schválení záměru Zastupitelstvem MČ P 17

-žádost starosty na OŠ MHMP ke schválení záměru

-stanovisko (schválení) OŠ MHMP

-na základě stanoviska OŠ MHMP-rozhodnutí Zastupitelstva o sloučení ZŠ Španielova a

Jana Wericha přiřazením ZŠ Španielova k ZŠ Jana Wericha

-rozhodnutí RMČ o změně kapacity právního subjektu Základní školy Jana Wericha

-oznámení ředitelům obou škol o chystaném sloučení

-oznámení Hygienické službě o chystaném sloučení

-podání žádosti o sloučení prostřednictvím MHMP na MŠMT

-žádost starosty na OŠ MHMP o odvolání ředitelky Mgr. Kalinové z funkce

-odvolání ředitelky Mgr. Kalinové z funkce a poděkování za vykonanou práci

-vyřízení formalit škol na Finančním úřadu, obchodním soudu a živnostenském odboru

-příprava ke komisionálnímu předání majetku ZŠ Španielova ZŠ Jana Wericha

-komisionální předání (za přítomnosti kontrolního oddělení UMČ)

-oznámení změny do Úředního věstníku

-nové uspořádání vztahů mezi ZUŠ a ZŠ Jana Wericha za přítomnosti MČ P17.


VIII) Různé

 

V Praze dne 19.11.2003


Tisk Export článku do PDF