10.zasedání Zastupitelstva MČ P17-22.10.2003

Z á p i s

z 10.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 22.10.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

začátek: 16.05 hod.

konec: 20.30 hod.

Zasedání zahájil starosta, seznámil zastupitele s návrhem dnešního jednání a požádal je o případné návrhy na rozšíření programu jednání.

Hlasování o návrhu programu: 18,0,0

ZMČ předložený program jednomyslně odsouhlasilo.

I) Kontrola zápisu

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu bez připomínek.

II) Náměty a připomínky

III) Záležitosti majetkové

IV) Řepské školství

Uvedl předkladatel J.Svoboda, s tím že akceptoval minule vznesené připomínky. Podrobně seznámil přítomné se studií a způsobem zjišťování údajů a provedením výpočtů.

ZMČ bylo seznámeno se záměrem sloučení Základní školy Španielova se Základní školou Jana Wericha v roce 2004 v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění.

ZMČ souhlasí se sloučením Základní školy Španielova se Základní školou Jana Wericha k 1.9.2004.

ZMČ ukládá ÚMČ Praha 17 připravit nutné kroky ke sloučení obou škol a předložit je k projednání ZMČ Praha 17.

(17,4,0)

 

V) Depozitní směnka

ZMČ rozhodlo o zrušení depozitní směnky u Komerční banky a ukládá EO, na základě informace banky, seznámit ZMČ s nabídkou výnosnějšího finančního produktu.

(19,0,1)

T: příští zasedání ZMČ nebo dle nabídek banky

Z: Ing. Květoň, EO

VI) Různé

Kontrola KV v s.r.o. OPTIMIS

Návrh usnesení:

ZMČ prodlužuje termínu plnění bodu VI/1/8 z 60 dnů do 28.2.2004. Kontrolní termín je 31.1.2004.

Ing. Květoň a Ing. Černý předloží všechny předpisy, včetně vnitřních předpisů společnosti ve stavu v jakém budou s tím, že zastupitelé budou seznámeni, které dokumenty jsou ještě rozpracovány.

18,0,0

V Praze dne 22.10.2003Tisk Export článku do PDF