Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace o zákonu 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace

Jak získat informace na Úřadu městské části Praha 17?

Svou žádost o poskytnutí informace můžete podat

ústně (tj. osobně nebo telefonicky)

a přijme ji přímo příslušný odbor, který se vám bude snažit vyjít vstříc. Pokud vám informace nebude poskytnuta nebo ji nebudete považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně

nebo

písemně

a přijme ji podatelna úřadu (Žalanského 291 a v úřední dny i Španielova 1280, 3. patro) nebo sekretariáty jednotlivých odborů.

 

Proto, aby byla vaše žádost vyřízena, je nutné uvést vaše jméno / název, adresu / sídlo, rodné číslo / IČO

K podání žádosti je možné využít formulářů, které jsou volně k dispozici v informační kanceláři úřadu!

Jak bude úřad postupovat?

Vaše žádost bude po ověření údajů přidělena zpracovateli.

Zpracovatel vás může do 7 dnů od podání žádosti vyzvat k jejímu upřesnění. Jestliže tak neučiníte ve lhůtě 30 dnů, může být rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

Pokud by se žádost nevztahovala k působnosti městské části nebo jejích orgánů, může být odložena, a vy budete o této skutečnosti do 3 dnů vyrozuměni.

V ostatních případech musí být informace poskytnuta do 30 dnů v roce 2000 (22,5 dne v roce 2001 a 15 dnů v následujících letech) od přijetí nebo upřesnění žádosti. Poskytnutím informace nemusí být jen písemná odpověď, informaci je možné poskytnout např. i nahlédnutím do spisů včetně pořízení kopie atp. Ze závažných důvodů může být lhůta prodloužena až o 10 dní, o čemž musí být žadatel informován.

O odmítnutí vydání informace se vydává rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím zdejšího úřadu ve věcech státní správy k Magistrátu hl. m. Prahy a ve věcech samosprávy k Radě městské části Praha 17.

Kdy může být vaše právo na informaci omezeno ?

S ohledem na platnou právní úpravu nemůže být poskytnuta:

informace, která je v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, pokud k ní jako žadatel nemáte přístup,

informace, která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jako jsou její rasový původ, národnost, polické postoje, vztah k náboženství, zdraví, sexuální život a majetkové poměry,

informace označená za obchodní tajemství, které tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné,

informace o majetkových poměrech osoby získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním nebo sociálním pojištění.

Vedle těchto případů může být vaše právo na informace omezeno pokud se vztahuje k vnitřním pokynům a personálním předpisům nebo jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí. Informace nemůže být poskytnutapokud:

byla informace předána osobou, které zákon neukládá povinnost tuto informaci poskytnout a tato osoba nesdělila, že se zveřejněním souhlasí,

pokud je městská část nebo její orgány povinna informaci zveřejňovat v předem stanovených pravidelných obdobích,

nebo pokud by byla porušena ochrana duševního vlastnictví.

Pokud bude vaše žádost směřovat k již zveřejněné informaci,

může vám zpracovatel místo poskytnutí informace nejpozději do 7 dnů sdělit informace umožňující vyhledání informace.

Úhrada za poskytnutí informace

Městská část bude požadovat úhradu za poskytnutí informace v souladu s ceníkem, který vydal Magistrát hl. m. Prahy.

Materiálové náklady

1. Pořizování kopií:

 • jednostranná kopie černobílá A4 á 3,- Kč
 • jednostranná kopie barevná A4 á 12,- Kč
 • oboustranná kopie černobílá A4 á 4,- Kč
 • oboustranná kopie barevná A4 á 26,- Kč
 • jednostranná kopie černobílá A3 á 4,- Kč
 • jednostranná kopie barevná A3 á 23,- Kč
 • oboustranná kopie černobílá A3 á 6,-Kč

2. Pořizování velkoformátových kopií - dle aktuálních cen reprografických firem - orientační cena za 1m2:

 • světlotisk - papír 50,-Kč
 • digitální - papír 70,-Kč
 • digitální - pauzovací papír 80,-Kč
 • digitální - zmenšování 140,- Kč

3. Výtisk z tiskárny PC:

 • jednostranný tisk černobílý A4 á 3,-Kč
 • jednostranný tisk barevný A4 á 8,-Kč
 • oboustranný tisk černobílý A4 á 4,- Kč
 • oboustranný tisk barevný A4 á 12,-Kč

4. Skenování:

 • jednostranný formát A4 3,-Kč
 • jednostranný formát A3 4,-Kč

5. Technický nosič dat:

 • malá disketa 10,-Kč
 • CD-R 10,-Kč
 • DVD 20,-Kč

Náklady na vyhledávání a zpracování informace:

 • prvních 60 minut zdarma
 • za každých dalších i započatých 15 minut 50,-Kč
 • při zpracování informací starších:
  • 1 rok - do 5ti let - přirážka 10%,
  • nad 5 let - přirážka 25%

Náklady na elektronické odeslání:

Jestliže vyhledání a zpracování informace trvá déle jak 1 hodinu, lze účtovat náklady za elektronické (e-mailové) odeslání informace částku ve výši:

 • do 30 stran textu A4 10,-Kč
 • od 31 stran do 100 stran A4 20,-Kč
 • od 101 stran výše A4 30,-Kč

Poštovné za odeslání informace

dle aktuálního ceníku České pošty s.p.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti se zasílají žadateli doporučeným psaním s doručenkou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Určující podmínky

 • Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v Sazebníku úhrad.
 • Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v Sazebníku úhrad.
 • Nepřesáhnou-li materiálové náklady a poštovné 30,- Kč nebo vyhledávání a zpracování informace 1 hodinu, bude informace zaslána zdarma, a to zpravidla obálkou bez doručenky nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

A jak si stěžovat?

Úřad městské části Praha 17 je zavázán plnit svěřené úkoly veřejné správy účelně a efektivně s vědomím, že občan je vždy na prvém místě. Navzdory vší snaze se může stát, že nebudete spokojeni se službou, kterou jsme Vám poskytli.

Kdykoli se proto budete domnívat, že naše práce není taková, jaká by měla být, potom bude dobré, abychom o tom věděli. Jen tak budeme moci situaci prošetřit a vyjasnit.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Písemnou stížnost přijímá podatelna a postoupí ji informační kanceláři, která má již původní žádost zaevidovanou. Informační kancelář neprodleně předá stížnost odboru, který žádost vyřizoval. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní informační kancelář, příp. věcně příslušný odbor, který žádost vyřizoval, písemný záznam.