3.zasedání Zastupitelstva MČ P17-26.2.2003

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2002-2006
Zápis

Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 26.2.2003

Přítomni: dle prezenční listiny

Starosta seznámil přítomné s navrženým a předloženým programem jednání ZMČ.
Program byl jednomyslně schválen.
Ověřovatelé zápisu: Ing.Jan Černý, Lubomír Spálenka

I) Účast velitele MO PČR Řepy na zasedání ZMČ
Najednání ZMČ se dostavil velitel MO PČR Bc.David Kórner
Seznámil přítomné zastupitele se stavem a vývojem kriminality v Řepích a zodpověděl jejich dotazy. Rovněž hovořil o rozšíření kamerového systému v Řepích. tel. č. MO Řepy - 974 856 720

II) Kontrola zápisu
JUDr. Malý - na jeho dotaz týkající se neplatičů nájemného v obecních bytech - určení zodpovědných osob - nebylo odpovězeno
ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu bez připomínek.

III) Náměty a připomínky členů ZMČ
JUDr. Malý - předložil právní rozbor zániku nájmu obecního bytu a vznesl dotazy. Bylo dohodnuto, že svůj podnět podá písemně a bude mu něj odpovězeno.
Rovněž požaduje zpracování přehledu o uzavřených splátkových dohodách na dlužné nájemné a jejich plnění.
Ing. Černý - k výše uvedené diskusi navrhuje zpracování přehledu o uzavřených splátkových dohodách a jejich plnění. Z: OPTIMIS s.r.o.

IV) Záležitosti majetkové
1) Volný byt k pronájmu 2+k.k. s přísl., I. kat. ,b.č.l7, 3.patro, Jiránkova 1137, Praha 17
Byt se uvolnil odstěhováním nájemkyně (evidence žadatelů o výměnu bytu).ZMČ projednalo návrh na pronájem uvedeného bytu Lubomíru Raisovi , trvale bytem Jirkov, Horova 602/19(4 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na služební byt na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné s možností prodloužení nájemního vztahu, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky stanovené v nájemní smlouvě a bude nadále v zaměstnaneckém poměru u Městské policie s výkonem práce pro městskou část Praha 17.
ZMČ souhlasí a ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

2) Volný „startovací" byt č. 9 o vel. 2+kk - mezonet, Nevanova 1076
Dne 11.2.2003 byl byt předán. Termín předání bytu z oprav je 11.3.2003.
V nabídkovém řízení splnili požadované podmínky tři zájemci:
Zastupitelstvo MČ souhlasí s pronájmem uvolněného startovacího bytu č. 9, Nevanova 1076. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, nájemné regulované. ZMC ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

3) Návrh na snížení dlužné pohledávky postoupené ve výběrovém řízení, byt 3+1/L, č.b. 33, 12. podlaží, Galandova 1237
Dne 11.2.2003 byl proveden výkon soudního rozhodnutí vyklizením bytu bývalé nájemkyně.
ZMČ projednalo návrh na
1 .snížení dlužné částky, která bude postoupena ve výběrovém řízení, na 600.000,- Kč
2.vypsání II. kolo výběrového řízení na pronájem obecního bytu podle schválených pravidel,
nájemné regulované
Zastupitelstvo MČ souhlasí a ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

4) Informace o volném bytě k pronájmu 1+1/L s přísl., I.kat., b.č.12 , 4.patro, Makovského 1140, Praha 17
Byt se uvolnil odevzdáním nájemci manž. Tomšovými po neschválené výměně bytu.
MK ze dne 3.2.2003 předložila RMČ návrh na pronájem uvedeného bytu. Rada uložila dne 5.2.2003 OSOM, aby vyzval k doložení dokladů o výši příjmů za rok 2002 a 1/2003, OSOM předložil doklady k posouzení RMČ dne 17.2.2003.
Rada MČ dne 17.2.2003 rozhodla, že předmětný byt I.kat. nebude pronajmut, vzhledem k výši jeho příležitostného příjmu s tím, že bude třeba pro něj vytipovat byt nižší kategorie s odpovídajícím nižším nájemným.
Zastupitelstvo MČ bere předloženou informaci na vědomí.

V) Záležitosti ekonomické
1) Přehled termínovaných vkladů v r. 2002
Zastupitelstvo bylo seznámeno s přehledem termínovaných vkladů a směnek za období 1998 - 2002. ZMČ bere na vědomí.

VI) Žádost o opětovné zvolení přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 6
ZMČ projednalo žádost předsedy Obvodního soudu pro Prahu 6 o opětovné zvolení přísedícím Obvodního soudu JUDr. L. Kříže.
ZMČ souhlasí se jmenováním JUDr. L. Kříže přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 6 a ukládá KZ ve smyslu tohoto usnesení vyrozumět předsedu výše uvedeného soudu.

VII) Odměny členů ZMČ dle nařízení vlády ČR ě. 37 ze dne 22. 1. 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
ZMČ projednalo materiál k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

VIII) Různé
Ing. Květoň - upozornil přítomné s tím, že jako zastupitelé MČ jsou zároveň i členy valné hromady s.r.o. OPTIMIS. Na březnovém zasedání bude 1. bodem jednání Valná hromada OPTIMIS s.r.o.
starosta - seznámil přítomné s usnesením RHMP č. 0103 ze dne 4.2.2003 k návrhu na pověření členů ZHMP k přijímání prohlášení o uzavření manželství.

V Praze dne 26.2.2003

Schválil a ověřil:
Vlastislav Fencl
Ing. Jan Černý
Lubomír Spálenka