21.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-3.11.2004

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
21
Datum jednání
Volební období
2002-2006
Zápis

Přítomno: 17 členů ZMČ

Omluveno: 5 členů ZMČ

Program

 • Kontrola zápisu
 • Záležitosti majetkové
 • Záležitosti ekonomické
 • Dodatky ke zřizovacím listinám
 • Projednání zpráv FV a KV
 • Náměty a připomínky členů ZMČ

ZMČ bylo seznámeno s navrženým programem dnešního jednání, který jednomyslně schválilo.

Ověřovatelé: V.Urban, L.Spálenka, MUDr.I.Kvašová

1) Kontrola zápisu č. 20

ZMČ odsouhlasilo kontrolu zápisu č. 20.16,0,0

2) Záležitosti majetkové

2/1) Návrh na pronájem volného obecního bytu č.1, 1+1 s přísl., I. kat., přízemí, Čistovická č.p. 252

ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 13.10.2004 na pronájem volného obecního bytu 1+1 s přísl., I. kat., byt č. 1 v přízemí, Čistovická č. pop. 252, Praha-Řepy řepským občanům (3 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 33,29 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky stanovené v nájemní smlouvě.

ZMČ souhlasí a ukládá OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

17,0,0

2/2) Návrh na pronájem volného obecního bytu č.9, 3+1/L s přísl., I. kat., 9. patro, Jiránkova č.p. 1135

ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 13.10.2004 na pronájem volného obecního bytu 3+1/L s přísl., I. kat., byt č. 60 v 9. patře, Jiránkova č. pop. 1135, Praha-Řepy řepským občanům (4 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 33,29 Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky stanovené v nájemní smlouvě.

ZMČ souhlasí a ukládá OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

17,0,0

2/3) Návrh na pronájem startovacího bytu č. 9 o vel. 2+kk-mezonet (typ A), 5. podlaží, Nevanova 1076

ZMČ bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy ke startovacímu bytu č. 9 o vel. 2+kk-mezonet, I. kat., v 5. podlaží domu čp. 1076 v Nevanově ulici v Praze-Řepích původními nájemci ke dni 31.10.2004.

ZMČ souhlasí s pronájmem bytu po jeho uvolnění řepské občance. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měs. a ukládá OSOM postupovat dle tohoto usnesení.

17,0,0

2/4) Návrh záměru MČ Praha-prodej pozemků č. parc.1375/6 o výměře 165m2 ost.pl., a pozemku č.parc. 1378/14 o výměře 5m2 ost.pl. k.ú. Řepy

ZMČ projednalo návrh záměru MČ Praha 17 na odprodej pozemků p.č.1375/6 o výměře 165m2-ost.plocha a pozemku p.č.1378/14 o výměře 5m2-ost.plocha Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 za cenu stanovenou vyhláškou MF ČR č. 540/2002 Sb. § 28 odst.199 tj. 1 230,-Kč/m2

ZMČ souhlasí se záměrem MČ a ukládá OSOM připravit podklady k uskutečnění úplatného převodu pozemků dle platných Zásad hl.m. Prahy.

16,0,1

2/5)Návrh úplatného převodu-záměr prodeje 3/4 vlastnického podílu MČ Praha 17majitelům RD v lokalitě Fialka

ZMČ projednalo návrh záměru o prodeji majoritního 3/4 podílu pozemků , který vlastní hl.m.Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 17 majitelům RD v lokalitě při ulici Na Fialce uvedeným na LV č.1245 pro k.ú. Řepy

ZMČ souhlasí se záměrem na prodej 3/4 podílu hl.m.Praha,svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 17 majitelům RD uvedených na LV 1245 pro k.ú. Řepy za cenu 3.000,-Kč/m2 -zastavěná plocha a 2.050,-Kč/m2-ostatní plocha, stanovenou znaleckými posudky. ZMČ ukládá OSOM připravit podklady k uskutečnění úplatného převodu a vyrozumět žadatele v této lokalitě o možnosti prodeje podílu 3/4 MČ Praha 17 za cenu stanovenou dle znaleckého posudku.

17,0,0

3) Záležitosti ekonomické

3/1) Úprava rozpočtu k 31.10.2004

Zastupitelstvo projednalo předloženou úpravu rozpočtu k 31.10.2004.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 schvaluje předložená rozpočtová opatření.

17,0,0

3/2)Žádost o účelovou dotaci

ZMČ projednalo návrh RMČ, aby příjem odvodů z odpisů za rok 2004 příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 103 100, Kč byl použit na účelovou dotaci ve výši 103 100,-Kč k posílení rozpočtu u neinvestičních nákladů (pohonné hmoty a mazadla, teplo a teplá voda, vodné, stočné, el. energie, opravy a udržování a telekomunikační služby).

ZMČ schvaluje, aby příjem odvodů z odpisů za rok 2004 příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 103 100,-Kč byl použit na účelovou dotaci ve výši 103 100,-Kč k posílení rozpočtu u neinvestičních nákladů a ukládá ekonomickému odboru seznámit s usnesením ředitele Centra sociálně zdravotních služeb a postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

17,0,0

3/3)Předání majetku formou daru pro Sdružení občanů bezbariérového domu v ul. Vondrošova 1193 a 1194, Praha 6

ZMČ bere na vědomí, že městská část Praha 17 nakoupila majetek (nábytek) v hodnotě 51 186,-Kč, který byl uhrazen z rozpočtu kapitoly Sociální oblast-paragraf 4319 ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým. Rada městské části Praha 17 na svém zasedání 25.10. 2004 záležitost projednala a navrhuje předat tento majetek ve výši 51 186,-Kč formou daru Sdružení občanů bezbariérového domu v ul. Vondroušova 1193 a 1194, Praha 6.

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schvaluje, aby majetek ve výši 51 186,-Kč byl předán Sdružení občanů bezbariérového domu, Vondroušova 1193 a 1194, Praha 6 formou daru na základě vzájemně podepsané darovací smlouvy.ZMČ ukládá odboru správy obecního majetku vypracovat darovací smlouvu a zajistit předání majetku v rozsahu a počtu tak, jak vyplývá z faktury č. 1182, zaplacené 18.10.2004.

17,0,0

4) Dodatky ke zřizovacím listinám škol

ZMČ bylo seznámeno se zněním dodatků ke zřizovacím listinám škol městské části Praha 17. Jedná se o následující subjekty:

 • Speciální mateřská škola Fialka pro zdravotně oslabené děti
 • Mateřská škola Bendova
 • Mateřská škola Pastelka
 • Mateřská škola Laudova se speciálními třídami
 • Mateřská škola Socháňova
 • Základní škola Praha-Řepy
 • Základní škola genpor. Františka Peřiny
 • Základní škola JANA WERICHA

ZMČ schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám škol městské části Praha 17 a ukládá starostovi a OŠK realizovat dodatky ke zřizovacím listinám škol.

17,0,0

5) Projednání zpráv finančního a kontrolního výboru ZMČ Praha 17Zpráva finančního výboru

Zprávu finačního výboru obdrželi zastupitelé na minulém zasedání a zprávu za nepřítomného předsedu FV předkládá člen FV J.Hájek.Proběhla diskuse.

Návrh usnesení: ZMČ se seznámilo se zprávou FV o výsledcích kontroly a toku finančních prostředků městské části spravovaných spol. OPTIMIS s.r.o. a s předloženým výsledkem souhlasí.

dr.Malý

Protinávrh usnesení: Vzhledem k tomu, že předložený materiál je v rozporu se zápisem ze zasedání č. 17 z 26.5.2004 ZMČ konstatuje, že úkol nebyl beze zbytku splněn a ukládá FV a KV aby závěrečná zpráva byla předložena v únoru 2005.

4,11,2-návrh nebyl přijat

Hlasování o návrhu předkladatele-J.Hájka

ZMČ se seznámilo se zprávou FV o výsledcích kontroly a toku finančních prostředků městské části spravovaných spol. OPTIMIS s.r.o. a s předloženým výsledkem souhlasí.

12,5,0-návrh byl přijat

Zpráva kontrolního výboru

Ing. Hanušová uvedla předloženou zprávu. Konstatovala, že všechny předpisy nejsou dopracovány, výbor obdržel požadované materiály pozdě, byl stanoven termín pro dopracování směrnic a následná kontrola do 31.1.2005.

Proběhla diskuse.

Usnesení: ZMČ bere na vědomí průběh kontroly právních předpisů spol. OPTIMIS. ZMČ konstatuje, že k dnešnímu dni nebyla kontrola ukončena a ukládá KV předložit závěrečnou zprávu na březnovém zasedání ZMČ.

17,0,0

6)Náměty a připomínky členů ZMČ

 

V Praze dne 3.11.2004

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

MUDr. Ivanka Kvašová

Václav Urban

Lubomír Spálenka