Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro volbu prezidenta republiky 2023

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta (od 1.7.2022) požádat obecní úřad, který vede stálý seznam voličů (úřad dle místa jeho trvalého pobytu), nebo zastupitelský úřad v zahraničí, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu – dle ustanovení § 33 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S voličským průkazem lze volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad začne voličské průkazy vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta = tj. od 29.12.2022. Buď je

  • předá osobně voliči (vydá na počkání, pokud přijde osobně požádat od tohoto data),
  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí – s úředně ověřeným podpisem voliče (za předpokladu, že volič si sám již podal žádost před tímto datem, popř. ji zaslal po tomto datu písemně),
  • nebo je voliči zašle poštou na jím v žádosti uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou
  • nebo je zašle do zahraničí na jím uvedenou adresu, či na zastupitelský úřad v zahraničí

Pokud volič v žádosti výslovně neuvede, že žádá o voličský průkaz pro 1. nebo 2. kolo, budou mu vydány automaticky dva voličské průkazy, tj. jeden pro 1.kolo a druhý pro 2.kolo volby. Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi; zastupitelský úřad poznamená vydání voličských průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní okrskovou volební komisi.

V případě ztráty voličského průkazu nelze vystavit jeho duplikát.
Před hlasováním ve volební místnosti volič průkaz odevzdá členům volební komise.

LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

  • osobně – od 1.7.2022 až do 11.1. 2023 (tento poslední den pouze do 16 hodin)

Ve středu 11.1.2023 od 16 hodin do 13.1.2023 nelze osobně o voličský průkaz – ani pro případné druhé kolo volby – požádat, a to z důvodu uzavřených seznamů voličů.

Pokud se bude konat 2.kolo volby, lze opět žádat o voličský průkaz pouze pro 2.kolo

od 16.1.2023 až do středy 25.1.2023 do 16 hodin.

  • písemným podáním doručeným na úřad nejpozději do 6.1.2023 do 16 hodin (v případě konání druhého kola musí být žádost doručena do 20.1.2023 do 16 hodin)

ZPŮSOB PODÁNÍ:

a) v případě osobního podání – bude u úřadu s voličem sepsán úřední záznam, volič prokáže pouze totožnost platným osobním dokladem (v případě osobního podání od data 29.12. 2022 bude voliči průkaz/průkazy zároveň vydány)

b) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče:

Ověření podpisu voliče provádějí:

  1. krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy (u těchto úřadů je ověření podpisu pro účely využití volebního práva osvobozeno od správního poplatku),
  2. Česká pošta a Hospodářská komora České republiky,
  3. nebo notáři.

c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče:
DS ÚMČ Praha 17: 4mnbvza

Případné dotazy:
Bc. Silvie Hošková – tel. č. 234 683 517, silvie.hoskova@praha17.cz
Mgr. Markéta Musilová – tel. č. 234 683 516, marketa.musilova@praha17.cz
Hana Tirpáková – tel. č. 234 683 502, hana.tirpakova@praha17.cz

Vytvořeno: 20.10.2022