Zasedání komise pro dopravu a bezpečnost z 26.3.2018

Jednání se konalo dne 26.3.2018 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17

Zápis z jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17, které se konalo dne 26. března 2018 od 17:00 hod. v zasedací místnosti budovy Úřadu městské části Praha 17- Bendova 1121/5

Předseda komise: Bc. Václav Dbalý

Přítomni: Ing. Lubomír Lampert, Ing. Pavel Vlach, Miroslav Bartoš, Václav Kreisinger, Jaroslav Hájek, Mgr. Petr Taraba - tajemník komise

Hosté: Martin Marek - zástupce starostky, Mgr. David Zlatý - vedoucí odboru ŽPD, Ing. Alois Podaný - vedoucí odboru ÚRI, Ing. arch. Václav Eger, Ing. Václav Stejskal

Omluveni: Martina Jarešová


Komise je usnášeníschopná.

Jednání zahájil v 17:05 hod. předseda komise Bc. Václav Dbalý.


Program:

  1. Studie parkovacího domu v ul. Nevanova/Skuteckého (parc. č. 1142/99, k.ú.Řepy)
  2. Zóna placeného stání v Řepích
  3. Vyhodnocení setkání s občany v KC Průhon
  4. Různé

Do funkce ověřovatele zápisu byl jmenován pan Miroslav Bartoš (p. M. Bartoš souhlasí)

1. Studie parkovacího domu v ul. Nevanova/Skuteckého

Ing. arch. Eger a Ing. Stejskal předložili komisi návrh parkovacího domu mezi ul. Skuteckého a Nevanova, parc. č. 1142/99, k.ú.Řepy.  Bylo upřesněno, že se jedná o určité prověření místa, nikoliv o studii. Prověření bylo provedeno osobní prohlídkou místa a získání informací z volně dostupných zdrojů. Parkovací dům byl navržen jako třípodlažní, kde každé podlaží by mělo vlastní vjezd z okolních ulic.  Celé parkoviště je navrhováno s kapacitou 520 míst. Návrh se nezabývá konstrukčním řešením, přeložením inženýrských sítí (dále IS), zaměřením pozemku, požární bezpečností atd.

Ing. Podaný poukázal na závažné problémy s nutným přeložením inženýrských sítí. Zejména pak u trafostanice, která se na pozemku nachází, není jisté, zdali by nemusela být přemístěna celá. Dále upozornil, na časovou a finanční náročnost celé akce.

Zástupce starostky Martin Marek podotkl, že jedno parkovací místo u takového projektu může dosáhnout ceny 300 tis. S plánovanou kapacitou 520 míst, by celý projekt mohl stát 160 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že na pozemku se již 200 park. míst nachází, reálné navýšení by bylo pouze cca 300 míst, tzn. 530tis/1 park. místo.

Dle názoru Ing. arch. Egera a Ing. Stejskala by se mohly na projektu finančně podílet okolní SVJ a soukromé subjekty

Usnesení: Komise doporučuje oslovit několik stavebních společností. Dotázat se, zdali podobný projekt, včetně přeložek IS již v minulosti realizovali, popř. zda je možnost prohlídky referenční stavby, za účelem zjištění přibližné reálné ceny navrhovaného parkoviště.

2. Zóny placeného stání v Řepích

Komise byla seznámena s návrhem uspořádání ankety mezi obyvateli Řep na téma zóny placeného stání.

Zástupce starostky Martin Marek upozornil na reálný problém, že zavedením placených zón by paradoxně na některých místech nastal úbytek parkovacích míst.

Ing. Vlach navrhl provést analýzu dopravy v klidu na území prahy 17, ze které by bylo patrné, která jsou rezidentní a která návštěvnická.

Usnesení: Komise pověřuje zástupce starostky pana Marka, aby ověřil, za jakých podmínek by mohla být vypracována analýza dopravy v klidu na území Prahy 17.


3. Vyhodnocení setkání s občany v KC Průhon

Komise vzala na vědomí některé podněty od občanů na řešení problému s parkováním na Praze 17 a bude se jimi zabývat. Jedná se např. o návrh na parkovací dům mezi ul. Skuteckého a Nevanova, nebo vytvoření parkovacích míst v ul. Drahoňovského s tím, že by byla jednosměrná.


4. Různé

Zástupce starostky Martin Marek seznámil členy komise s žádostí spol. ROPID (pražská integrovaná doprava) o změnu přednosti v jízdě na křižovatce ul. Žalanského a Hofbauerova z důvodu nasazení kloubového autobusu. K žádosti se komise vyjádřila kladně. Dále informoval komisi o záměru vybudování cca 40 parkovacích míst podél trati v ul. Drahoňovského na svěřených pozemcích od Magistrátu hl. m. Prahy.

Závěrem byla komise seznámena s plány na následující měsíce. Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení parkovacích míst na vybraných parkovištích, v ul. Na Bělohorské pláni budou vyznačeny přechody pro chodce a doplněno dopravní značení k parkovacím zálivům a bude zadána pasportizace dopravního značení v Řepích, následně ve Zličíně a Sobíně. O výsledcích bude komise informována.


Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19:00 hod.

V Praze dne 06.04.2018
Zapsal: Mgr. Petr Taraba


Předseda komise: Bc. Václav Dbalý
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bartoš

Tisk Export článku do PDF