Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 13.9.2017

Přítomni: Ing. Stupka                          (1 člen)
                p. Hájek - zástupce starostky městské části
                Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)
Omluveni: Ing. Černý, Ing. Šimonová, p. Kreisinger, Ing. Števík,

Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 17 není usnášeníschopný.

Program:
1. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017
2. Změny rozpočtu k 31. 7. 2017
3. Změny rozpočtu k 31. 8. 2017
4. Změny rozpočtu k 30. 9. 2017
5. Různé

K bodu 1
Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2017, byl prodiskutován a dotazy byly zodpovězeny.
Hlasování: pro 1, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2
Finanční výbor projednal rozpočtová opatření č. 53 -67.
Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 1, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3
Finanční výbor probral rozpočtová opatření č. 68 - 76. Doporučuje zastupitelstvu městské části schválit rozpočtové opatření č. 74 a s ostatními rozpočtovými změnami souhlasit. Proběhla diskuse k rozpočtovému opatření č. 72, které se týká navýšení platů.
Hlasování: pro 1, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4
Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 77 - 80. Člen finančního výboru projevil nesouhlas s pořízením solárních odpadových nádob. Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 1, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v pondělí 11. 12. 2017 od 17 hod. v zasedací místnosti úřadu městské části.


Schválil: Hájek Jaroslav                    ................................................
                                                       zástupce starostky městské části

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru
V Praze 13. 9. 2017

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 13.9.2017, soubor typu pdf, (331,5 kB)

Tisk Export článku do PDF