Zápis z 4. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2019)

Znak Městské části Praha 17 Jednání Kontrolního výboru proběhlo 10.6.2019

Přítomni:

Miroslav Bartoš, Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Monika Čermáková (3 členové)

Omluveni:

Jiří Masopust, Bc. Iveta Kočová, DiS. (tajemnice výboru)

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulého jednání KV
 2. Vyhodnocení provedeného kontrolního šetření vytěžitelnosti lůžek v Domově sv. Karla Boromejského ze dne 24. 5. 2019
 3. Pokračující kontrola zvukových záznamů ze zasedání ZMČ v letech 2017-8 a kontrola dodržování Zákona č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové služby
 4. Podnět občanky na prošetření situace kolem JK Baru
 5. Plán KV na následující období

Průběh jednání:

K bodu 1
Kontrolní výbor schválil zápis z minulého jednání KV.

K bodu 2
Členové Kontrolního výboru se seznámili se Zápisem z kontrolního šetření o vytěžitelnosti lůžek v Domově sv. Karla Boromejského ze dne 24. 5. 2019.

Při kontrole využití příspěvku byly zjištěny některé nedostatky a nepřesnosti, jejichž specifikace je součástí Zápisu o provedení kontroly ze dne 24. 5. 2019. Součástí Zápisu jsou návrhy na nápravná opatření.

Členové KV odhlasovali konečnou podobu Zápisu.

Hlasování:   3/ 0 / 0

K bodu 3
Kontrolní výbor projednal pokračující kontrolu zvukových záznamů ze zasedání ZMČ v letech 2017-8 a kontrolu dodržování Zákona č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové služby.

K bodu 4
Kontrolní výbor se zabýval podnětem občanky na prošetření situace kolem JK Baru, Makovského 1394/ 8a, Praha 17 ze dne 28. 5. 2019.

K jednání byla přizvána paní Pilařová, vedoucí kontrolního oddělení živnostenského odboru Prahy 17.

Z rozsáhlé diskuze vyplynuly tyto skutečnosti:

 • JK Bar je v soukromém vlastnictví, proto jsou zde značně omezené možnosti
 • Prostor je zkolaudovaný v souladu s provozovanou činností.
 • Nájemní smlouvu je pro JK Bar uzavřena do června 2022.
 • Předzahrádka je povolena MHMP – TSK od 11.6.2018 s provozem do 22 hodin.
 • V roce 2014 proběhlo měření hlučnosti a následně odhlučnění prostor na náklady provozovatele.
 • Podněty na prošetření jsou vždy realizovány kontrolním oddělením, nejedná se o jedinou stížnost na této adrese.
 • Živnostenský zákon v současné legislativní podobě nedává oporu k omezení či redukci provozní doby, tuto dobu si prakticky podnikatel stanovuje sám a následně má povinnost ji pak dodržovat. Omezení vztahující se k umístění v obytné části v tuto chvíli žádné platné není, vyhláška MHMP stále není v platnosti.
 • Na základě tohoto podnětu je provozovatelka předvolána k jednání na kontrolní oddělení živnostenského odboru.
 • Kontrolní oddělení chodí na neplánované kontrolní činnosti do provozoven v Řepích, včetně JK Baru.
 • Nespokojení občané mají možnost požadovat nápravu výhradně po Městské policii a Policii ČR.

Členové Kontrolního výboru doporučují tato opatření:

 • Situaci rozhodně vnímáme jako neutěšenou, občané mají mít právo na klidné prostředí. Na druhou stranu je nutno respektovat práva podnikatele.
 • Doporučujeme RMČ Praha 17 navrhnout na základě četných stížností okamžité zrušení předzahrádky u JK Baru (vyřizuje pro MHMP TSK).
 • Navrhujeme iniciovat koordinační schůzku Policie ČR, Městské policie a dalších kontrolních orgánů (OHES, cizinecká policie, OSPOD Praha 17, Finanční správa a další) k zahájení a koordinaci intenzivní kontrolní činnosti za účasti představitelů městské části Praha 17 a členů Kontrolního výboru.
 • Doporučujeme intenzivní monitoring situace kolem JK Baru.
 • Navrhujeme na jednání k této problematice přizvat zástupce Policie ČR a Městské policie.
 • Členové Kontrolního výboru vyzývají RMČ Praha 17 k zahájení jednání za účelem zřízení služebny Městské policie s nonstop provozem v Řepích.

K bodu 5
Kontrolní výbor se bude v následujícím období zabývat viz bod 3:

 • provedením kontroly zvukových záznamů ze zasedání ZMČ v letech 2017 – 8,
 • kontrolou dodržování Zákona č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě.

Termín příštího jednání Kontrolního výboru bude upřesněn.

Schválila: Mgr. Monika Čermáková

Zapsala: Bc. Iveta Kočová, DiS.

V Praze 14. 6. 2019

Stáhněte si Zápis z 4. jednání KV 2019, soubor typu pdf, (191,23 kB)

Tisk Export článku do PDF