Zápis z 4. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 26.3.2019

PŘÍTOMNI:
ČLENOVÉ KOMISE:

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Martin Marek, Jiří Masopust, Pavla Janecká, Bc. Jan Růžička, Mgr. Martin Benkovič, Vladimír Slíž

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ:

Ing. arch. Eva Rokosová (tajemnice komise), Jaroslav Bíro (místostarosta MČ Praha 17), Ing. arch. Michal Štěpař (místostarosta MČ Praha 17), Ing. Alois Podaný (vedoucí OÚRI), Robert Růžička (U kaménky, s.r.o.), Jana Tvrdíková (VIVA Immovable Assets, s.r.o.)

OMLUVENI:

(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise)

PRUBĚH JEDNÁNÍ:

Předseda komise na úvod přivítal účastníky jednání. K zápisu z 3. zasedání Komise pro SÚRP nebyly na dotaz předsedy vzneseny žádné připomínky, takže zápis byl schválen.

Následně byly projednány tyto body programu:

1) Žádost o vyjádření k záměru „Výstavba rodiných domů včetně dopravní a technické infrastruktury na pozemcích parc.č. 259,260/1, 260/6 a dalších, katastrální území Řepy, při ulici U Kaménky.
Pokračovalo projednávání tohoto bodu ze zasedání dne 4.3.2019 za účasti zástupců obou investorů U kaménky, s.r.o a VIVA Immovable Assets, s.r.o. (dále jen VIVA). PD je upravena tak, aby domy nezasahovaly do ochranného pásma VTL plynovodu, takže namísto původně zamýšlených 12 RD je nyní navrhováno 9 RD. Nad záměrem proběhla diskuse ohledně:

 • dopravního napojení na ulici Ke Kaménce; investoři p.Růžička pí Tvrdíková prohlásili, že IPR, resp. Magistrát hl. m. Prahy požadují příjezd z ulice U Kaménky tak, jak je na situaci nakresleno. Písemné vyjádření od IPR nebo Magistrátu hl.m. Prahy ovšem nebylo předloženo.
 • rezervy pro dopravní napojení a jejího neoplocení a zachování prostupnosti území ve smyslu vyjádřeni IPR čj.4951/18 ze dne 11.6.2018 pro příp. vybudování komunikace k pozemkům parc.č. 260/5 a 262/1, k.ú. Řepy.
 • obslužnosti stávajících tří RD v ulici U Kaménky, parc .č. 240, 242/5, 244, k.ú. Řepy; investoři nebudou rozšiřovat stávající komunikaci, bude upraven jen její povrch po celé délce od napojení ul. Ke Kaménce až k severnímu konci,
 • dočasného příjezdu na staveniště kolem stávající nemovitosti parc.č.255/1, k.ú. Řepy, vlastník p. Gloser, investoři projednají možnost dočasného průjezdu kolem jeho nemovitosti,omezení rušení klidu v okolí stávajících objektů během stavby ve dnech pracovního klidu, o státních svátcích a v nočních hodinách,
 • doby trvání výstavby; investoři ji odhadují na cca 18 měsíců.

Závěr: Komise se všemi hlasy usnesla, že se stavebním záměrem investorů podle předložené PD souhlasí za předpokladu, že:

 • investoři předloží na OURI písemné stanovisko Magistrátu Hl.m. Prahy nebo IPR k nemožnosti vedení přístupové komunikace v přímé linii ul. U Kaménky;
 • bude ponechána neoplocená rezerva pro dopravní napojení a zachování prostupnosti území ve smyslu vyjádřeni IPR čj.4951/18 ze dne 11.6. 2018 pro případné vybudování obslužné komunikace k pozemkům parc. č. 260/5 a 262/1, k. ú. Řepy;
 • areál nebude řešen jako uzavřený, komunikace budou veřejně přístupné;
 • bude projednán s vlastníkem nemovitosti (p. Gloser) dočasný průjezd na staveniště kolem jeho nemovitosti parc. č. 255/1, k.ú. Řepy;
 • bude omezeno rušení klidu pro okolní objekty v noci a ve dnech pracovního klidu a o státních svátcích;
 • bude upraven povrch ulice U kaménky od napojení ul. Ke Kaménce až k jejímu severnímu konci;
 • ulice Ke Kaménce bude uvedena po skončení stavby do stávajícího stavu.

2) Žádost o souhlas se stavebním záměrem akce „Řepy – přepojení odběru z hladiny VN na NN, ul. Mrkvičkova 1091, parc.č. 1487/2, k.ú. Řepy (S-144972) v Praze – Řepích
Komise se seznámila s podáním společnosti Elektroštika, s.r.o. a předloženou PD a projednala předložený návrh.
Navrhovaná stavba se týká pozemku parc.č. 1502/73 k.ú. Řepy ve vlastnictví Hlavního města Prahy ve správě MČ Praha 17.
Podle předložené PD se jedná:

 • o výměnu kabelů VN mezi trafostanicemi TS 4022 a TS 4017 (jsou vedle sebe),
 • o položení nových kabelů NN spolu do trasy kabelů VN; nové kabely NN povedou k ubytovně,
 • o novou trasu pro vedení NN od TS 4609 ke spojce u parc.č. 1502/1, která bude situována v navrhovaném chodníku a zeleni.

V budoucnu bude zrušena stávající TS 4609, demolice však není předmětem této PD.

Závěr: Komise vyslovila s předloženým návrhem jednomyslně souhlas.

Závěrem předseda komise poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Vyhotovil: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise
Schválil: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise

Stáhněte si Zápis ze 4. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj, soubor typu pdf, (58,22 kB)

Tisk Export článku do PDF