Zápis z 4. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost

Znak Městské části Praha 17 Jednání se konalo dne 3. února 2020 od 16:30 hod. v zasedací místnosti budovy Úřadu městské části Praha 17 – Žalanského 291/12b

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Přítomni: Ing. Pavel Vlach, Jaroslav Hájek, Miroslav Bartoš, Bc. Václav Dbalý, Mgr. Bořek Černovský, Ing. Marek Francl, Mgr. Petr Taraba tajemník komise.
Hosté: Martin Marek zástupce starostky,Ing. Arch. Michal Štěpař zástupcestarostky,Mgr. David Zlatý vedoucí odboru životního prostředí a dopravy,hosté zřad členů pracovní skupiny a signatářů petice za zachování dopravního režimu vhorních Řepích.

Komise je usnášeníschopná.

V 16:30 MUDr. A. Katra přivítal všechny přítomné a zahájil 4. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17.

Program:

  1. Volba ověřovatele zápisu
  2. Úprava dopravního značení v Řepích
  3. Bezpečnost v okolí ZŠ Werichova a MŠ Bendova zvl. v ranních hodinách
  4. Petice občanů za zachování současného řešení dopravy v horních Řepích a oblasti Na Fialce
  5. Iniciativa občanů za omezení dopravy v horních Řepích a oblasti Na Fialce
  6. Různé
    • Časově omezené stání v ul. Socháňova – podnět občana
    • Zklidnění dopravy v ulici Drahoňovského (umístění zpomalovacího prahu) - podnět občana

Jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu

Předseda komise MUDr. Katra vyzval přítomné členy k volbě místopředsedy Komise pro dopravu a bezpečnost RMČ Praha 17 a ověřovatele zápisu jednání.

Do funkce ověřovatele zápisu komise navrhla pana Miroslava Bartoše a Bc. Václava Dbalého (oba s návrhem souhlasí)
Hlasování: 6-1-0 (schválen)

2. Úprava dopravního značení
Zástupce zdejšího silničního správního úřadu informoval členy komise o provedení pasportu dopravního značení a o návrhu na změnu dopravního režimu v oblasti sídliště Řepy II. Zásadní změna spočívá v zavedení přednosti zprava v ul. Na Moklině, Žufanova, Hofbauerova, Španielova, Jiránkova a Drahoňovského. Ing. Vlach upozornil na fakt, že řidiči jezdí po paměti a doporučuje zvýraznění změny dopravního režimu za pomoci informativní cedulí a vodorovného dopravního značení.
Usnesení: Komise bere návrh na změnu dopravního režimu na vědomí.

3. Bezpečnost v okolí ZŠ Bendova a MŠ Werichova zvl. v ranních hodinách
Předseda komise MUDr. Katra informoval přítomné o komplikacích s dopravou v ul. Bendova, zejména v ranních a odpoledních hodinách, kdy rodiče vozí své děti do školních zařízení. Upozornil na skutečnost, že řidiči velmi často nerespektují dopravní značení „zákaz vjezdu“, vjíždí do protisměru a parkují na nevhodných místech. Dále uvedl, že se situace zlepšuje přítomností místních strážníků Městské policie, kteří dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Předseda komise pochválil místní strážníky Městské policie za dobrou práci k čemuž se připojili taktéž ostatní členové komise.

4. Petice občanů za zachování současného řešení dopravy v horních Řepích a oblasti Na Fialce
Na 3. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17, které se konalo dne 16. října 2019, informoval zástupce starostky M. Marek členy komise o záměru změny dopravního režimu v oblasti horních Řep a Na Fialce, kterou navrhuje „pracovní skupina“ z řad místních občanů. Dále informoval přítomné, že v této souvislosti byla občany z dotčené oblasti, kteří s návrhem nesouhlasí, sepsána petice za zachování současného stavu řešení dopravy v oblasti horních Řep a zachování dopravní obslužnosti v oblasti horních Řep.

5. Iniciativa občanů za omezení dopravy v horních Řepích a oblasti Na Fialce
Obyvatelé horních Řep a staré zástavby Na Fialce vyjádřily svou nespokojenost s narůstající intenzitou dopravy v ulicích Čistovická a U Boroviček v Praze Řepích. V minulosti byly „pracovní skupinou“ předloženy návrhy na uzavření celé oblasti s čímž nesouhlasí zdejší silniční správní úřad a velká část obyvatel, kteří v dotčené oblasti žijí. Zástupce starostky M. Marek nezpochybňuje narůstají intenzitu dopravy a seznámil přítomné s výsledky dopravního měření za pomoci umístění kamery v ulicích U Boroviček a Drahoňovského. Upozornil však, že je nutné hledat řešení, které bude vyhovovat většině místních obyvatel.

6. Různé
6.1.
Časově omezené stání v ul. Socháňova – podnět občana
Komisi byl předložen návrh občana na časově omezené stání v ulici Socháňova z důvodu zajištění obslužnosti mateřské školky. Vzhledem k deficitu parkovacích míst pro místní obyvatele komise po diskuzi návrh zamítá.
Usnesení: Komise s návrhem nesouhlasí.

6.2. Zklidnění dopravy v ulici Drahoňovského (umístění zpomalovacího prahu) - podnět občana
Předseda komise předložil podnět občana ke zklidnění dopravy v ulici Drahoňovského za pomoci umístění zpomalovacího prahu. Zástupce starostky Marek informoval přítomné, že umístění zpomalovacích prahů se v ulici Drahoňovského plánuje v rámci výstavby parkovacích míst přilehlé ke komunikaci.

6.3. Nová parkovací místa v Řepích
Předseda komise vyzval přítomné, aby zkusili vytipovat místa pro zřízení parkovacích míst. Ing. Francl navrhuje vytvářet parkovací místa na úkor zeleně.

6.4. Na žádost zástupce starostky M. Marka bylo jednání komise sloučeno s jednáním „pracovní skupiny“.
Na závěr jednání komise se dostavily členové „pracovní skupiny“ a zástupci signatářů petice za zachování současného stavu řešení dopravy v horních Řepích, kteří přišli osobně vyjádřit svůj nesouhlas s návrhem na nezprůjezdnění dotčené oblasti. Poté proběhla diskuze na téma omezení tranzitní dopravy v horních Řepích a staré zástavby Na Fialce za přítomnosti členů komise.

V 18:45 hod. předseda komise poděkoval všem přítomným za účast na 4. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17 a jednání ukončil.   

V Praze dne: 25.10.2019

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Zapsal: Mgr. Petr Taraba
Ověřil: Miroslav Bartoš, Bc. Václav Dbalý

Stáhněte si Zápis z 4. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost, soubor typu pdf, (188,04 kB)

Tisk Export článku do PDF