24.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-23.2.2005

Zápis

z 24.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 23.2.2005

Přítomno: 17 členů ZMČ

Program:

Kontrola zápisu č. 23

Záležitosti majetkové

Náměty a připomínky členů ZMČ

 

Zasedání ZMČ zahájil starosta v 16 hod. a seznámil přítomné s navrženým programem jednání.

J.Kryl-navrhl zařazení bodu-Personální doplnění kontrolního výboru a volba jeho předsedy 17,0,0-návrh byl přijat

Hlasování o celém program jednání-17,0,0

1) Kontrola zápisu č. 23

Starosta provedl kontrolu zápisu a konstatoval, že KZ, rada ani on neobdrželi žádné připomínky k zápisu. Hlasování o kontrole zápisu-17,0,0

2) Záležitosti majetkové

2.1.) Návrh na pronájem volného obecního bytu č. 11 o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici

2.2.)Návrh na pronájem volného obecního bytu č.42 o vel. 1+k.k. v 7. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici

2.3.)Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 8 o vel. 4+1/L ve 4. podlaží domu čp. 1201 ve Vondroušově ulici

2.4.)Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 25 o vel. 2+kk v 9. podlaží domu čp. 1244 v Galandově ulici

2.5.)Žádost o vydání hřbitova-Kongregace sester sv. Karla Boromejského

Zastupitelstvo projednalo návrh RMČ k vydání pozemků Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského , na kterých je umístěn hřbitov sester včetně vězeňského hřbitovapozemek p.č.347/1 -výměra 924 m2, ostatní plocha, hřbitov urnový háj, pozemek p.č.347/2-výměra 369 m2, ostatní plocha hřbitov urnový háj, pozemek p.č.347/3-výměra 17 m2, zastavěná plocha kaple.

ZMČ schvaluje vydání pozemků, na kterých je umístěn hřbitov a ukládá starostovi uzavřít Dohodu o vydání věci s oprávněnou osobou a OSOM zajistit potřebné doklady.

3) Personální doplnění kontrolního výboru a volba předsedy

J.Kryl přednesl následující návrh :

Jako člena KV navrhuje pana Antonína Kopeckého a na funkci předsedy člena ZMČ Ing. Vladimíra Osobu.

Volba předsedy KV-Ing. Vladimír Osoba: 14,0,1

Volba člena KV-Antonín Kopecký : 15,0,0

Oba výše uvedené návrhy byly schváleny.

4) Náměty a připomínky členů ZMČ

V Praze dne 23.2.2005

Schválil a ověřil:

Jiří Svoboda

Jaroslav Hájek

Josef Kryl

Václav Urban

 

Tisk Export článku do PDF