13.zasedání Zastupitelstva MČ P17-28.1.2004

Z á p i s

z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 28.1.2004

Přítomni: dle prezenční listiny


Zasedání ZMČ zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele.

Program jednání:

p. Povýšil navrhuje rozšíření o bod Krematorium pro zvířata-bude zařazeno do Různého

ZMČ odsouhlasilo předložený program jednání.

17,0,0

 

I) Kontrola zápisu

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu č. 12 bez připomínek.

17,0,0

II) Návrh na udělení čestného občanství MČ Praha 17 a stříbrné plakety panu Miloslavu Loosovi

ZMČ bylo seznámeno s předkladem k uvedenému návrhu.

ZMČ odsouhlasilo předložený návrh a udělilo čestné občanství MČ Praha 17 panu Miloslavu Loosovi.

 

III) Náměty a připomínky členů ZMČ


IV) Záležitosti majetkové

 

10) Návrh záměru MČ Praha 17-prodej pozemku p.č. 1337/36 o výměře 45m2 ostatní plocha v k.ú. Řepy, který se nachází v trvalém záboru stavby SO 516

ZMČ projednalo návrh záměru MČ Praha 17 na odprodej pozemku p.č.1337/36 o výměře 45m2-ostatní plocha k.ú. Řepy Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 za cenu stanovenou Veřejnou vyhláškou MDS č.j.20880/00-120, §17 odst.2 zákona 13/1997Sb. o pozemních komunikacích pro věcná břemena 1190/Kč/m2, celková cena 53 550,-Kč.

ZMČ souhlasí se záměrem MČ a ukládá OSOM připravit podklady k uskutečnění úplatného převodu dle platných ,,Zásad hl.m. Prahy ,, a informovat žadatele.

18,0,0

T: ihned

Z: OSOM

 

 

11) Návrh záměru MČ Praha 17-prodej pozemku p.č.1375/11 o výměře 71m2, ostatní plocha v k.ú. Řepy, který se nachází v trvalém záboru stavby SO 516

ZMČ projednalo návrh záměru MČ Praha 17 na prodej pozemku p.č.1375/11 o výměře 71m2-ostatní plocha k.ú. Řepy Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 za cenu stanovenou vyhláškou MF ČR č.540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 o oceňování majetku tj. 1 230,-Kč/m2-celková cena 87 330,-Kč.

ZMČ souhlasí se záměrem MČ a ukládá OSOM připravit podklady k uskutečnění úplatného převodu dle platných ,, Zásad hl.m.Prahy ,, a informovat žadatele.

18,0,0

T: ihned

Z: OSOM

 

12) Ověřovatelé právní doložky

Návrh : JUDr.Martin Linhart, Josef Kryl

ZMČ souhlasí.

16,0,1

 

V) Různé

p. Povýšil-seznámil přítomné s návštěvou krematoria pro zvířata v Brně.Činnost je v začátcích, jedná se o velkou investici, její návratnost je až 8 let, zástavba je v průmyslové oblasti. Současně tlumočil pozvání ředitele k případné návštěvě a prohlídce zastupiteli.

p.Svoboda-byla zveřejněna informace, že v Řepích se jedná o vybudování kafilérie s kapacitou 10 t denně-jedná se o dezinformaci

 

Informace k prodeji bytů

26.1.2004 proběhlo v KS Průhon setkání občanů s představiteli obce na téma prodeje obecních bytů. Dále starosta informoval o setkání s občanským sdružení v listopadu a prosinci loňského roku. Protože byl zjištěn zájem občanů, byly vytipovány objekty Vondroušova 1156-1160 (114 b.j.) a Španielova 1270-1276 (116 b.j.). Bylo zadáno zpracování odhadu ceny objektů. Záměr k prodeji bude předložen RHMP a ZHMP.

ZMČ ukládá RMČ vypracovat do 2 měsíců koncepci hospodaření s bytovým fondem , která bude obsahovat:

  1. část domů navržená k odprodeji-kritéria z kterých bude zřejmé, které domy budou vybírány
  2. navržení způsobu prodeje
  3. etapizaci prodeje

ZMČ souhlasí.

13,3,1

 

Břevnovská radiála

p. Svoboda seznámil přítomné s návrhem křížení radiály s ulicí Slánskou. Stanovisko ZMČ nebylo MHMP bráno v úvahu.V Praze dne 28.1.2004Tisk Export článku do PDF