Základní škola genpor. Františka Peřiny

Socháňova 19/1139
163 00 Praha 6-Řepy

Odloučené pracoviště:  Laudova 10/1024

IČO: 48133876
ředitelka Mgr. Jarmila Pavlišová
tel., fax: 235 317 295, 602 621 503
e-mail:  zssoch@volny_cz
http://www.zs-perina.cz
ID datové schránky: 6zzmk7d

Naše škola nese jméno válečného hrdiny generálporučíka Františka Peřiny, který se svými postoji, skutky a celým životem zapsal do dějin novodobé Evropy. On i jeho paní byli, jsou a budou vzorem pro naše děti. Jejich odkaz má morální apel a stal se součástí života naší školy.
Genpor. František Peřina, stíhač, pilot RAF, účastník bitvy o Británii a bojů ve Francii, letecké eso nazývané Generál nebe.Čestný název Základní škola genpor. Františka Peřiny je výrazem snahy navázat na morální a lidské hodnoty, které tento význačný člověk ve svém životě uplatňoval.


Škola si vypracovala svůj vzdělávací program Domino. Domino evokuje představu společenské hry, hry čísel a jasných zákonitostí. Spojuje jednotlivosti v celek stejně jako náš program. Jsme školou pro široké spektrum dětí a hledání souvislostí tvoří nedílnou součást výukových programů. Domino rozvíjí fantazii, učí spolupráci, nenásilnou formou probouzí zvídavost i logiku. Konečným výstupem je pak uzavřená soustava znalostí a dovedností přiměřených individuálním potřebám a schopnostem.


Výchova ke správným občanským postojům, mezilidským vztahům, toleranci a Evropanství se stala hlavním krédem, které naplňujeme prostřednictvím vzdělávání. Současně chceme vychovávat žáky jako samostatné, sebevědomé občany s dobrými znalostmi. Zároveň ale chceme, aby znalosti netvořily pouhý sumář, nýbrž aby si je žáci ověřovali v praktických činnostech a aktivitách. Vyučování musí být kooperací mezi žákem a učitelem, neboť jedině tak dochází ke smysluplnému dialogu a zpětné vazbě. Tím naplňujeme cíle základního vzdělání.


Nedílnou součástí proměny školy a způsobů výuky je kladení důrazu na spolupráci žáků v projektovém vyučování, spolupráci dětí 1. i 2. stupně. Chtěli bychom ještě zkvalitnit naši práci o užší spolupráci s rodinou a zapojit tak rodiče do některých aktivit, což určitě přispěje k otevřenější atmosféře ve škole.
Nejen Peřinovy děti, ale žáci obecně by měli zdokonalovat svou jazykovou vybavenost a komunikační dovednosti v moderní výuce jazyků, zejména v jazyce anglickém, německém, francouzském a ruském. Protože jsme se stali účastníky projektu Coménius, ověřují si žáci jazykovou úroveň i v kontaktu s žáky partnerských škol v Holandsku a Turecku, a tak poznávají i život jinde. Každoročně mají také možnost vyjet na studijní pobyt do Anglie. Cílem našich mezinárodních aktivit je výchova žáků v multikulturním světě, vytváření vstřícných postojů dětí ke kulturním a sociálním odlišnostem jiných národů a sociokulturních skupin, užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.


Informační technologie – informatika je samostatným předmětem v jednotlivých ročnících, ale práce s počítačem využívají žáci ve výukových programech ve většině výukových bloků. Také internet přispívá k orientaci se v informacích, třídění podstatných a porozumění textu. Žáci využívají ke své práci i intermediální učebnu.


Také bychom si přáli, aby prostředí školy inspirovalo žáky k ekologickému i kulturnímu chování a aby se aktivity spojené s výchovou k pozitivnímu myšlení stávaly samozřejmostí všech. S těmito činnostmi máme již dobré a bohaté zkušenosti, což dokazují celoškolní projekty.


Chceme, aby si naši školu zvolili za svou žáci nadaní, ale i ti s problémy, zdravotně postižení. Jedině tak v praxi ukážeme, že jsme společenstvím tolerantním, chápavým. Ve škole, naší škole, se totiž musí potkávat a vzájemně učit všichni.


Naše motto „Leťte s námi za vzděláním“ by však také nemohlo být realizováno, kdyby i pedagogové a vedení školy nekladli důraz na své vlastní celoživotní vzdělávání, rozvoj, propojení školy se životem. I pedagogové musí být motivováni k odbornému růstu, flexibilitě a musí být tolerantní. Dnešní náročný život vyžaduje od každého učitele mimořádné nasazení a odpovědnost. Hrdiny se totiž nerodíme, těmi se stáváme i v obyčejných životních situacích. Peřinovy děti se o to určitě pokusí.

Tisk Export článku do PDF