Farní Charita Praha 14 [dành cho người nước ngoài tại quận Praha 14]

  • tư vấn xã hội pháp lý
  • tư vấn việc làm
  • dịch vụ dịch thuật
  • trợ giúp tìm việc làm
  • các khóa học tiếng Séc
  • các hoạt động giải trí cho gia đình có trẻ em

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

điện thoại: 603 249 427, 252 549 649, 739 203 254
e-mail: fch@praha14.charita.cz
trang web: http://praha14.charita.cz