Diakonie Českobratrské církve evangelické [Nhà thờ tin lành]

Středisko celostátních programů a služeb [Trung tâm chương trình và dịch vụ toàn quốc]

  • trợ giúp tìm việc làm và nhà ở
  • trợ giúp vật chất
  • hỗ trợ khi làm việc tại công sở
  • các hoạt động hội nhập

Čajkovského 1640/8, 130 00 Praha 3

di động: 739 244 668
e-mail: fendrychova@diakonie.cz, scps@diakonie.cz
trang web: www.scps.diakonie.cz