Tổ chức InBáze

  • tư vấn xã hội, việc làm, pháp lý, tâm lý
  • dịch vụ hỗ trợ
  • dịch vụ dịch thuật
  • hoạt động giải trí

Legerova 50, 120 00 Praha 2

e-mail: info@inbaze.cz
trang web: www.inbaze.cz
di động: 739 037 353

Chi nhánh:
Jaromírova 211/48, 120 00 Praha 2
tầng 2, lối vào từ cổng vào của ô tô
di động: 733 785 680