SLOVO 21, z. s.

  • các khóa học hội nhập cho người nước ngoài
  • các khóa học có chứng chỉ cho cơ quan quản lý hành chính công
  • tờ tạp chí quý cho người nước ngoài về người nước ngoài

Štěpánská 1, 120 00 Praha 2

điện thoại: 222 518 554
fax: 222 520 037
e-mail: slovo21@centrum.cz
trang web: www.slovo21.cz
MXH: www.facebook.com/slovo21