Poradna pro integraci (PPI) [Phòng tư vấn hội nhập]

  • tư vấn xã hội và pháp lý
  • tư vấn giáo dục
  • dịch vụ dịch thuật
  • trợ giúp đi cùng đến bác sĩ, lên ủy ban, phòng cư trú ngoại kiều OAMP
  • các khóa học tiếng Séc
  • tổ chức các sự kiện văn hóa

Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1 (lối vào từ cửa thông sảnh Opletalka, số nhà 4)

điện thoại: 603 281 269
e-mail: praha@p-p-i.cz
trang web: www.p-p-i.cz

tư vấn pháp lý: 603 807 567, praha@p-p-i.cz, cần phải hẹn lịch tư vấn trước
Giờ tư vấn:
thứ hai    09:00 – 12:00    15:00 – 18:00
thứ ba    09:00 – 12:00    15:00 – 18:00
thứ tư                               15:00 – 18:00
thứ năm    09:00 – 12:00    13:00 – 16:00
thứ sáu    đóng cửa

tư vấn xã hội: 603 281 269, praha@p-p-i.cz
Giờ tư vấn (không hẹn lịch):
thứ hai    09:00 - 16:00
thứ ba    09:00 - 16:00
thứ tư    09:00 - 16:00
thứ năm    09:00 - 16:00
thứ sáu    đóng cửa

Giờ tư vấn (có hẹn lịch!):
thứ hai    08:00 - 09:00    16:00 - 17:00
thứ ba    08:00 - 09:00    16:00 - 18:00
thứ tư    08:00 - 09:00    16:00 - 17:00
thứ năm    08:00 - 09:00    16:00 - 17:00
thứ sáu    đóng cửa

tư vấn giáo dục: 734 154 229, praha@p-p-i.cz