Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU Praha) [Tổ chức Giúp đỡ người tị nạn]

  • tư vấn pháp lý và xã hội chuyên nghiệp
  • phục hồi xã hội (dịch vụ hướng tới sự tự chủ và độc lập của người được hỗ trợ)
  • các khóa học tiếng Séc

Kovářská 4, 190 00 Praha 9

fax: 233 371 258
e-mail: opu@opu.cz
trang web: www.opu.cz

tư vấn xã hội: 730 158 779, 739 413 983
Giờ tư vấn:
thứ hai    09:00 - 17:00
thứ ba    09:00 - 17:00
thứ tư    09:00 - 17:00
thứ năm    09:00 - 17:00
thứ sáu    09:00 - 15:00 (có hẹn lịch)

tư vấn pháp lý: 730 158 779, 730 158 781, pravni@opu.cz
Giờ tư vấn:
thứ ba, thứ tư, thứ năm    phải hẹn lịch trước!

tư vấn việc làm:
Giờ tư vấn:
thứ hai    09:00 - 15:30
thứ ba    09:00 - 15:30
thứ tư    09:00 -  15:30
thứ sáu    09:00 - 15:30