META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů [Tổ chức Cơ hội cho người di cư trẻ]

  • tư vấn trong lĩnh vực giáo dục và tìm việc làm
  • các khóa học tiếng Séc
  • các dịch vụ cho giáo viên

Ječná 17, 120 00 Praha 2

điện thoại/fax: 222 521 446
di động: 773 304 464
e-mail: info@meta-ops.cz
trang web: www.meta-ops.cz

Các dịch vụ cho người nước ngoài:
V Tůních 10, 120 00 Praha 2
điện thoại: 775 339 003

tư vấn việc làm: 773 639 395, poradentsvi@meta-ops.cz
tư vấn giáo dục:775 339 003, poradentsvi@meta-ops.cz
khóa học tiếng Séc cho người nước ngoài:773 304 534, cjkurzy@meta-ops.cz

Giờ tư vấn:
thứ hai    13:00 – 19:00
thứ ba    10:00 – 17:00
thứ tư    10:00  - 17:00
thứ năm    10:00 – 17:00
Cần phải hẹn lịch tư vấn trước qua điện thoại hoặc e-mail!