Phòng tư pháp

Žalanského 291/12b
tầng 1

Các hoạt động của phòng:

  • chuẩn bị báo cáo về các vấn đề pháp lý
  • trên cơ sở ủy quyền của chủ tịch quận, đại diện cho các tranh chấp pháp lý
  • soạn thảo văn bản hợp đồng
  • cung cấp tư vấn pháp lý cho các thành viên Hội đồng quận trong các vấn đề của quận thành phố
  • tư vấn pháp lý cho nhân viên của ủy ban về các vấn đề của ủy ban quận thành phố thông qua các trưởng phòng hoặc Văn phòng Thư ký quận thành phố
  • giải quyết vấn đề thu hồi công nợ từ các chức danh luật dân sự
  • thủ tục xử phạt và việc thực hiện lao động công ích.