Charita Česká republika [Caritas Cộng hòa Séc]

Středisko migrace - Poradna pro a migranty a uprchlíky [Trung tâm di cư – Phòng tư vấn cho người di cư và tị nạn]

  • tư vấn xã hội và pháp lý
  • hỗ trợ tại phòng cư trú ngoại kiều OAMP
  • hỗ trợ khi làm việc tại công sở
  • tư vấn việc làm
  • trợ giúp tìm việc làm
  • thông tin về các khóa học tiếng Séc

Vladislavova 12, 110 00 Praha 1

điện thoại: 296 243 330
e-mail: sekretariat@charita.cz
trang web: www.charita.cz

điều phối viên di cư: 296 243 352, 731 646 938, martina.tomanova@charita.cz