Arcidiecézní charita Praha [Caritas Tổng giáo phận Praha]

Středisko migrace - Poradna pro a migranty a uprchlíky [Trung tâm di cư – Phòng tư vấn cho người di cư và tị nạn]

  • tư vấn xã hội và pháp lý
  • hỗ trợ tại phòng cư trú ngoại kiều OAMP
  • hỗ trợ khi làm việc tại công sở
  • tư vấn việc làm
  • trợ giúp tìm việc làm và nhà ở
  • thông tin về các khóa học tiếng Séc

Londýnská 44, 120 00 Praha 2

điện thoại: 224 813 418
fax: 224 813 413
e-mail: praha@praha.charita.cz
trang web: www.praha.charita.cz

Giờ tư vấn:
thứ hai    10:00 – 16:00
thứ ba    cần phải hẹn lịch tư vấn trước
thứ tư    cần phải hẹn lịch tư vấn trước
thứ năm    10:00 – 16:00
thứ sáu    cần phải hẹn lịch tư vấn trước