Zápis z 18. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 6.6.2018 

PŘÍTOMNI: ČLENOVÉ KOMISE

Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. Lubomír Lampert, Ing. Pavel Franěk

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ:

Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina, hlavní architekt a jednatel firmy ŘEZANINA & BARTOŇ, spol. s. r. o.
Miroslav Bartoš, předseda Kontrolního výboru ZMČ
Vladimír Mareš, odbor správy obecního majetku ÚMČ Praha 17
Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise

OMLUVENI:

Ing. Rudolf Kubát, Martin Marek, Jiří Masopust
(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise)

KOMISE PROJEDNALA

Předseda komise na úvod přivítal pozvaného zástupce projektanta a požádal ho, aby komisi představil svůj stavební záměr; komise souhlasila s jeho účastí na svém jednání.
Na programu jednání byl záměr rekonstrukce objektů čp. 312/5 a 313/7 při ulici Selských Baterií na základě předložené studie. Investor zamýšlí oba objekty (dvojdům) čp. 312/5 a 313/7 se společnou středovou stěnou propojit do jednoho objektu za účelem vybudování 3 nových bytových jednotek včetně zachování stávající již zrekonstruované nebytové jednotky v přízemí objektu čp. 312/5 (kancelář). Cílem je vybudování dvou nadstandardních bytů pro účely pronájmu a jednoho menšího bytu. Stávající šikmé střechy budou nahrazeny plochou střechou nad nově vybudovaným plnohodnotným 3. nadzemním podlažím namísto současného podkroví a půdy.
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP), schváleného usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti 1.1.2000, ve znění pozdějších změn a úprav, je předmětná lokalita součástí zastavitelného území s funkčním využitím „polyfunkční území – čistě obytné OB)” sloužícího pro bydlení. Kód míry využití území není pro danou lokalitu územním plánem stanoven. Předložený záměr je tedy jak z hlediska funkčního, tak I prostorového s ÚP SÚ HMP v souladu.
Přítomní členové komise se s předloženou studií seznámili a prodiskutovali ji. K předložené studii nebylo přijato žádné usnesení, neboť nebyla přítomna nadpoloviční většina členů komise, a tedy dle Jednacího řádu komisí Rady MČ Praha 17 nebyla komise usnášeníschopná.

Závěrem předseda komise poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Vyhotovil: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise
Schválil: Ing. arch. Michal Štěpař, předseda komise

Zápis ze 18. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj, soubor typu pdf, (176,31 kB)

Tisk Export článku do PDF