Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 12. 6. 2019

Přítomni:

Mgr. Šoukal, PhDr. Kadlec, Ing. Stupka, p. Hájek (4 členové)
Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)

Omluveni:

Ing. Števík, Mgr. Synková (starostka městské části)

Předseda finančního výboru přivítal přítomné.

Program:

  1. Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 – DODATEK
  2. Změny rozpočtu k 31. 5. 2019
  3. Změny rozpočtu k 30. 6. 2019
  4. Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2018 (závěrečný účet)
  5. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019
  6. Různé

K bodu 1

Finanční výbor projednal předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 23 - 26.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření 27 - 40.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Finanční výbor prošel předložený materiál. Doporučuje zastupitelstvu městské části schválit rozpočtové opatření č. 42 a s rozpočtovou změnou č. 41 souhlasit.
Návrh byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

Bylo projednáno celoroční hospodaření (závěrečný účet) městské části za rok 2018. Dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5

Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2019 byl podiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání finančního výboru bude upřesněno podle termínů dalšího zasedáním ZMČ Praha 17 a to od 18 hod. v zasedací místnosti úřadu městské části.

Schválil: Mgr. Šoukal, předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru
V Praze 12. 6. 2019

Stáhněte si Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 12. 6. 2019, soubor typu pdf, (101,75 kB)

Tisk Export článku do PDF