Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 15. 4. 2019

Znak Městské části Praha 17

Přítomni:

(4 členové)
Mgr. Šoukal, PhDr. Kadlec, Ing. Stupka, Ing. Števík
Mgr. Synková - starostka městské části
Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)

Omluveni:

----

Předseda finančního výboru přivítal přítomné.

Program:

  1. Změny rozpočtu k 28. 2. 2019
  2. Změny rozpočtu k 31. 3. 2019
  3. Změny rozpočtu k 30. 4. 2019
  4. Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení městskou části Praha 17 na rok 2019
  5. Různé

K bodu 1

Finanční výbor projednal  předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 - 4.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření 5 - 15.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Finanční výbor  prošel předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření 16 - 22.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

Finančnímu výboru byl předložen materiál „Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019“. Byl vznešen dotaz na rozdělování dotací. Je zohledněno vyúčtování minulých poskytnutých dotací, vztah subjektů k městské části, zda jejich členové, klienti či fyzické osoby bydlí na Praze 17, popřípadě zda realizované akce budou probíhat na naší městské části. Do dotačního řízení pro rok 2020 je třeba stanovit povinnost zveřejňování loga a podpory městské části jako poskytovatele dotace.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části upravit tabulku č. 4, snížit navrhovanou dotaci Komunitnímu spolku Řepy na 20 000,- Kč z důvodu krátkodobé činnosti, navýšit dotaci pro Domov sv. Karla Boromejského na 65 000,- Kč a navýšit dotaci Zažít Řepy na 35 000,- Kč.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Příští jednání finančního výboru bude upřesněno podle termínů dalšího zasedáním ZMČ Praha 17 od 18 hod. v zasedací místnosti úřadu městské části.

Schválil: Mgr. Šoukal, předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru
V Praze 15. 4. 2019

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 15. 4. 2019, soubor typu pdf, (102,26 kB)

Tisk Export článku do PDF