Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 12.3.2018

Znak Městské části Praha 17

Přítomni: Ing. Stupka, Ing. Števík, Ing. Šimonová             (3 členi)
                p. Hájek - zástupce starostky městské části
                p. Marek – zástupce starostky městské části
                Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)
Omluveni: Ing. Černý, p. Kreisinger

Program:
1.    Změny rozpočtu k 28. 2. 2018
2.    Změny rozpočtu k 31. 3. 2018
3.    Různé

K bodu 1
Finanční výbor projednal  předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 – 9. Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2
Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Doporučuje zastupitelstvu městské části schválit rozpočtové opatření č. 10.
Předklad byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

 

Příští jednání finančního výboru se uskuteční v pondělí 16. 4. 2018 od 18 hod. v zasedací místnosti úřadu městské části.

 

Schválil: Ing. Števík                         ................................................
                                                            člen finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru
V Praze 12. 3. 2018

 

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 ze dne 12.3.2018, soubor typu pdf, (129,02 kB)

Tisk Export článku do PDF