Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13. 1. 2020

Znak Městské části Praha 17

Přítomni:

Mgr. Šoukal, PhDr. Kadlec, Ing. Stupka, p. Hájek, Ing. Števík (4 členi)
PhDr. Synková (starostka městské části), Bc. Loučka (tajemník městské části)
Ing. Kiliánová (tajemnice výboru)

Omluveni: - - -

Předseda finančního výboru přivítal přítomné.

Program:

  1. Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva územních samosprávných celků
  2. Žádost TJ SOKOL ŘEPY, z. s. o dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů
  3. Různé

K bodu 1

Dne 1. ledna 2020 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10% s účinností od 1. ledna 2020.
Novela nařízení vlády změnila (navýšila) jen maximální možnou výši odměn, jež může zastupitelstvo schválit pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí. Je tedy na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, zda přistoupí k navýšení odměn pro své neuvolněné členy za výkon jednotlivých funkcí.

Finanční výbor jednohlasně souhlasí s navýšením neuvolněným členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí o 10%.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

V září roku 2018 obdržela městská část Praha 17 od TJ SOKOL ŘEPY, z. s. požadavek na vyslovení souhlasu s podáním žádosti v Celoměstském programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze na rok 2019 na rekonstrukci volejbalových kurtů a s tím související prodloužení výpůjčky a dále o schválení dofinancování ve výši 20% z celkových předpokládaných nákladů (2 mil. Kč).
Rada městské části Praha 17, dne 26. září 2018, tuto žádost projednala a Usnesením č. 000374/2018 schválila podání žádosti TJ SOKOL ŘEPY z. s. na rekonstrukci volejbalových kurtů na základě Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze, vyhlášených Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2316 ze dne 30. srpna 2018 a dofinancování tohoto dotačního programu ve výši 20% z celkově předpokládaných nákladů (2 mil. Kč), tj. max. 400 tis. Kč.
Tento požadavek byl zapracován do Návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019, který byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 17 dne 23. ledna 2019 Usnesením č. 000003/2019.
Na dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů v ulici Na Chobotě bylo tedy v Rozpočtu městské části Praha 17 vyčleněno požadovaných 20% celkových nákladů, tj. max. 400 tis. Kč.
Dne 18. říjena 2019 byla městské části Praha 17 doručena další Žádost o schválení dofinancování projektu TJ SOKOL ŘEPY, z. s., v níž požaduje projednání možnosti dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů v ulici Na Chobotě (za Sokolovnou), kterou na základě smlouvy o výpůjčce z roku 2011 s městskou částí Praha 17 bezplatně užívají. Dle sdělení přesná výše nákladů bude stanovena na základě výběrového řízení dle podmínek stanovených ve smlouvě.
Vzhledem k tomu, že přidělování peněžitých prostředků z rozpočtu městské části podléhá zákonným pravidlům doporučil Ekonomický odbor městské části Praha 17 TJ SOKOLu ŘEPY z. s., aby žádost o poskytnutí finančních prostředků z Rozpočtu městské části Praha 17 splňovala alespoň povinný minimální obsah žádosti, který je uveden v zákoně č. 24/2015, v § 10a odst. 3.
Žádostí o schválení dofinancování projektu TJ SOKOL ŘEPY z. s. se zabývala Komise pro Sportovní Centrum Řepy. Členové této komise jednohlasně nedoporučují vyhovět žádosti TJ SOKOL ŘEPY z. s..
Dne 9. prosince 2019 schválila Rada městské části Praha 17 Us č. 447/2019 uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 2011/0007 ze dne 26. listopadu 2011, ve věci prodloužení výpůjčky části pozemku parc. č. 50/6 a části pozemku parc. č. 49 v k. ú. Řepy Tělovýchovné jednotě SOKOL ŘEPY, z. s.
Doplněnou žádost o povinný obsah, který je uveden v zákoně č. 24/2015, obdržela městská část Praha 17 dne 12. prosince 2019. Výše nákladů je stanovena na základě zpracovaného projektu ve výši
1 836 737,76 Kč bez DPH (2 222 452,69 s DPH). Předpokládané náklady zakázky s DPH jsou ve výši 2 222 452,69 Kč, dotace od MHMP ve výši 500 000,00 Kč, předpokládaná výše požadované mimořádné dotace z Rozpočtu městské části Praha 17 je ve výši 1 722 452,69 Kč.

Pro úplné informace uvádíme, že TJ SOKOLu ŘEPY z. s.,  byly přiděleny v posledních 5ti letech níže uvedené dotace:

rok 2015             1 010 000 Kč
rok 2016             1 000 000 Kč
rok 2017             1 000 000 Kč
rok 2018             1 000 000 Kč
rok 2019                980 000 Kč

Členové finančního výboru jednohlasně nedoporučují vyhovět žádosti TJ SOKOL ŘEPY z. s. o schválení dofinancování projektu TJ SOKOL ŘEPY, z. s., v níž požaduje projednání možnosti dofinancování připravované rekonstrukce volejbalových kurtů v ulici Na Chobotě (za Sokolovnou), kterou na základě smlouvy o výpůjčce z roku 2011 s městskou částí Praha 17 bezplatně užívají. Předpokládaná výše mimořádné dotace z Rozpočtu městské části Praha 17 je stanovena ve výši 1 722 452,69 Kč.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

  • Proběhla diskuze k Víceúčelovému sportovnímu centrum Na Chobotě včetně návrhu Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020.
  • Dále byl vznesen dotaz na současné soudní spory s firmou Augmentum s.r.o. vzhledem k obdržené účelové dotaci z OPPPR - Operační program Praha - pól růstu na Psychosomatické centrum osobního růstu (dětské skupiny).

Příští jednání finančního výboru se uskuteční dne 27. 1. 2020, v zasedací místnosti úřadu městské části, od 18 hod.

Schválil: Mgr. Šoukal, předseda finančního výboru

Zapsala: Ing. Kiliánová P. – tajemnice výboru

V Praze 13. 1. 2020

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13. 1. 2020, soubor typu pdf, (114,55 kB)

Tisk Export článku do PDF