Zápis z 7. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise se konalo dne 12.6.2019

PŘÍTOMNI:
ČLENOVÉ KOMISE:

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Martin Benkovič, Bc. Jan Růžička, Vladimír Slíž

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ:

Ing. arch. Eva Rokosová (tajemnice komise), Ing. Alois Podaný (vedoucí OÚRI), Jaroslav Bíro (místostarosta), Ing. arch. Michal Štěpař (místostarosta)

OMLUVENI:

Martin Marek, Pavla Janecká, Jiří Masopust

(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise)

PRUBĚH JEDNÁNÍ:

Předseda Komise na úvod přivítal účastníky jednání. K zápisu z 6. zasedání Komise pro ÚRSP nebyly na dotaz předsedy vzneseny žádné připomínky, takže zápis byl schválen.

Následně byly projednány tyto body programu:

1) Návrh na pořízení změny ÚP na pozemek parc. č. 1346/12, k. ú. Řepy, celková výměra 4000 m2, při ul. Karlovarská, Praha – Řepy

Na pozemku parc. č. 1346/12 je stávající objekt a zpevněná betonová a asfaltová plocha, v minulosti používaná firmou Holenda, ŘSD a Štěrky a písky aj. ke své činnosti – vše dočasně; nyní je pozemek nevyužívaný. Vlastník pozemku navrhuje změnu územního plánu pro funkční využití předmětného pozemku ze současné kategorie ZMK – zeleň městská a krajinná na funkční využití dle kategorie VN – nerušící výroba. Další okolní pozemky v jeho vlastnictví by zůstaly v kategorii ZMK – zeleň. Záměrem vlastníka je vybudovat na pozemku autoservis s parkovištěm.

Závěr: Komise nedoporučuje hlasy všech přítomných členů změnu územního plánu pozemku parc. č. 1346/12, k. ú. Řepy na funkční využití v kategorii VN – nerušící výroba a preferuje současný stav ÚP HMP, tj. funkční využití v kategorii ZMK – zeleň.

2) Návrh na pořízení změny ÚP pro parc. č. 1337/45, k. ú. Řepy, při ul. Engemüllerova, Praha – Řepy, celková výměra 14.710 m2

Předmětný pozemek je v současné době zařazen do kategorie funkčního využití OP/ZMK – orná půda/ městská a krajinná zeleň, OP/OB-B- orná půda/ obytná zástavba a OP/ZP – orná půda/ parky, historické zahrady a hřbitovy. Na pozemku se v současné době nachází zeleň. Většina pozemku se nachází v ochranném pásmu VTL plynovodu, takže se území, až na menší střední část, jeví nezastavitelné. Pozemek není napojen na žádnou dopravní a technickou infrastrukturu. Vlastník pozemku navrhuje změnu využití pozemku v kategorii OB-B – obytná zástavba. Na části pozemku hodlá postavit viladomy.

Závěr: Komise nedoporučuje z hlediska územního rozvoje všemi hlasy přítomných členů souhlasit s předloženým návrhem na změnu funkčního využití pozemku parc. č. 1337/45, k. ú. Řepy na kategorii OB-B.

3) Novostavba RD v ul. Třanovského čp. 232/5, Praha – Řepy

Místo stavby: stávající RD čp. 232/5, parcely č. 510 a 511, k.ú. Řepy, ul. Třanovského, Praha – Řepy ve vlastnictví stavebníka manželů Světlany a Miroslava Ryskových. Místo stavby se nachází v území s funkčním využitím OB – čistě obytné. Stávající RD na parc. č. 510, k. ú. Řepy, je určen k demolici, která je předmětem samostatného řízení. Ul. Třanovského je rovnoběžná s ul. Karlovarskou a napojuje se na křižovatku ulic Čistovická a Ke Kulturnímu domu. V okolí se nachází zástavba rodinnými domky, kategorie dle ÚP HMP je stanovena na OB – tedy obytná zástavba. Na předmětných parcelách č. 510 a 511 o celkové výměře 825 m2 (313 + 512) bude postaven nový rodinný dům, dvoupodlažní nepodsklepený s plochou střechou. Nový RD bude napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu; nově je umístěn vjezd ke garáži. Zastavěná plocha RD včetně garáže činí 267 m2.

Závěr: Komise doporučuje všemi hlasy přítomných členů z hlediska územního rozvoje souhlasit s předloženým stavebním záměrem podle předložené PD.

4) Novostavba RD v ul. Severýnova, parc. č. 138/1 a 137/2, k. ú. Řepy

Místo stavby se nachází v území s funkčním využitím OB – čistě obytné. Ulice Severýnova se napojuje na ul. Žalanského a Na Moklině. V okolí se nachází zástavba rodinnými domky. Na předmětných parcelách č. 138/1 a 137/2 o celkové výměře 549 m2 (538 + 11) je navržena stavba nového RD. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený dům s plochou střechou. Nový RD bude napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Zastavěná plocha RD je 168 m2, garáž a zpevněná plocha 64 m2, celkem 232 m2, zelená plocha zůstává 306 m2. Zdůvodnění způsobu řešení stavby a soulad navrhované stavby s nařízením č. 10/2016 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, platných v hl. městě Praze je podrobně popsáno v souhrnné techn. zprávě, podstatné pasáže jsou v příloze.

Závěr: Komise doporučuje všemi hlasy přítomných členů z hlediska územního rozvoje souhlasit s předloženým stavebním záměrem podle předložené PD.

5) PID Karlovarská, Praha 6 – rekonstrukce zastávky BUS

Stavbou dle PD budou dotčeny pozemky: 1378/1 – silnice, 1381/2 – ostatní komunikace, 598/1 – ostatní komunikace, všechny v k. ú. Řepy a ve vlastnictví Hlavního města Prahy.
Jedná se o stavební úpravu stávající zastávky autobusů PID při ulici Karlovarská, která bude nadále využívaná pro svoji dopravní funkci jako trvalá stavba. Dojde k úpravě a rozšíření autobusového zálivu o celkové délce cca 84 m, k úpravě krajnice a příkopu o délce cca 20 m. Bude rovněž řešeno osvětlení a dopravní značení. Odbor životního prostředí a dopravy k předložené PD nemá na žádné připomínky ani námitky.

Závěr: Komise všemi hlasy přítomných členů doporučuje souhlasit z hlediska územního rozvoje s předloženým stavebním záměrem dle předložené PD..

6) Příští zasedání Komise

V současné době není žádná další agenda k projednání.
Tajemnice navrhne harmonogram příštích zasedání Komise podle termínů zasedání RMČ P17 pro 2. pol. 2019 a rozešle jej členům Komise. Zasedání se bude konat v případě, že bude dostupná agenda k projednání, a pokud nebude možno věci řešit „per rollam“.

Závěrem předseda komise poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

Vyhotovila: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise
Schválil: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise

Stáhněte si Zápis ze 7. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj, soubor typu pdf, (163,08 kB)

Tisk Export článku do PDF